Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Socialt kapital och suicid

Kategori: Fakta kring suicid

Socialt kapita enligt Wikipedia

Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende av antalet sociala relationer eller kontakter mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer.

Socialt kapital är botemedlet mot att hamna i den sociala fällan. Den sociala fällan innebär till exempel att människor som i vanliga fall håller sig till "fair play" går över till ojusta metoder på grund av att alla andra gör det. Ex. Om alla skattefuskar utom jag finns det ingen anledning för mig att betala skatt på rätt sätt. Detta avhjälps, enligt Putnam, med hjälp av större tillgång på socialt kapital dvs. ökad tillit till medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.

 

...

Att ett högt socialt kapital sammanfaller med lägre självmordsrisk föreslås i ett holländskt arbete, publicerat under hösten 2008. Här har forskarna valt att använda sociala interaktioner, tillhörighet, förnöjsamhet och engagemang som mått på socialt kapital och studerat influensen av olikheter i befolkningstäthet och socioekonomisk status på mortaliteten såväl totalt sett, som för specifika dödsorsaker.

...

Forskarna har gått igenom det nationella dödsregistret och insamlat demografiska data för åren 1995-2000. Den primära dödsorsaken klassificerades enligt ICD-9 (1995) och ICD-10 (1996-2000) och de utvalda specifika dödsorsakerna var bröst- och lung -cancer, ischemisk kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom samt externa dödsorsaker som självmord och trafikolyckor. Alla data rörande de olika variablerna för socialt kapital härrörde från en nationell enkät (the Housing Demand Survey) från 1998 och omfattade 117 569 individer.

...

Ett bostadsområdes socioekonomiska standard fastställdes genom beräkning av områdets procentuella andel av låginkomsttagare. Information om utbildningsnivåer saknades. Befolkningsorterna delades upp i tre olika nivåer av urbanisering där den högsta nivån representerades av storstäder. Mycket små orter på landbygden exkluderades.

När det gäller den totala populationen fann man inte att samhällets sociala kapital hade någon influens på den totala mortaliten (RR=1.00; CI: 0.99-1.0), men innevånare i områden med hög socialt kapital hade lägre mortalitet i lungcancer (0.92; 0.89-0-96), och självmord (0.90; 0.83 - 0.98). Författarna medger att det är svårt att dra definitiva slutsatser från resultaten eftersom att de studerade sambanden inte nådde statistisk signifikans. En möjlig förklaring till detta, skriver man, skulle kunna vara de små differenser i socialt kapital som man fann mellan de studerade bostadsområdena och att de valda måtten således inte gav en tillräckligt differentierad bild av det sociala kapitalet (Hooijdonk et al 2008).

...

I en nyligen publicerad irländsk ekologisk studie drar man slutsatsen att socialt kapital kan ha en skyddande effekt gentemot självmord på nationell nivå.

...

Läs hela artikeln på ki.se

Kommentarer


Kommentera inlägget här: