Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Mera läsvärt

Kategori: Fakta kring suicid


.
De senaste decennierna har man försökt förstå hur den suicidala människan själv känner, tänker och formar sitt eget språk, suicidalitetens språk. 

Detta ändrar förutsättningarna för suicidprevention. Den suicidala personen bör mötas direkt med full respekt, i en samvaro som präglas av öppenhet och genomskinlighet.

Detta hävdar Jan Beskow, psykiater och suicidforskare, och de kognitiva psykoterapeuterna Astrid Palm Beskow och Anna Ehnvall. 

I denna bok har de tvinnat samman mångåriga erfarenheter från kognitiv psykoterapi och från suicidprevention.

Boken vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, men också till elever under utbildning samt till folkhälsoarbetare. Men alla kan läsa den, inte minst de som själva plågas av suicidalitet

Läge för förändring?

Kategori: Vad är på gång?

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Om ljuspunkter & slit för anhöriga inom psykiatri

 

Anita Odell från Samverkan för Psykisk Hälsa berättar om er-

farenheter av anhörigskap och utvecklingsarbete för anhöriga.

Information om självhjälpsgrupper för närstående ges.

 

 

När: Ons 2 september 18.00

Plats: S:t Göranssalen, Arbetargatan

Entre: Gratis

 

 

Mer info: Karin Hägglund  070-289 90 27, karin.hagglund@svenskakyrkan.se

Föreningen Balans Stockholm. 0762 12 50 59 och info@foreningenbalans.nu

 

 

S:t Görans kyrka, Welanders väg 2

T-bana Fridhemsplan, Buss 1, 3, 4, 49, 62

www.svenskakyrkan.se/sanktgoran

S:t Görans kyrka, Welanders väg 2

T-bana Fridhemsplan, Buss 1, 3, 4, 49, 62

 

 

 

Behandling av posttraumatisk stress på nätet

Kategori: Vart finns hjälp?

 

 

 

 

 

 

Hittade den här informationen på SPES hemsida och tyckte den var angelägen med hänsyn till mitt tidigare inlägg.


"Internetbehandling mot posttraumatisk stress


Personer som lider av posttraumatisk stress, som bland annat kan ge oro, ångest och mardrömmar, kan nu få prova på behandling via Internet. Det är i Linköping som man för första gången i Sverige ska göra ett försök med Internetbaserad behandling av posttraumatisk stress som till exempel kan uppstå efter en hemsk upplevelse, som att en anhörig har dött eller att man har drabbats av krig och våld.

 


De som lider av posttraumatisk stress kan uppleva att han/hon ständigt återupplever det inträffade och har svårt att frigöra sig från tankar kring det. Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, är en av dem som arbetar med den nya behandlingsmetoden. 
– Ganska många i Sverige har inte en terapeut inom gångavstånd. Det är i någon annan stad eller så är det väldigt svårt att få tillgång till den här typen av behandling – kognitiv beteendeterapi, som det är frågan om, säger Gerhard Andersson.

 

I dag används nätbaserad behandling på vissa håll i vården som ett komplement till samtalsterapi. Och tidigare studier, från bland annat Linköping, har visat att behandling via Internet ofta är ett effektivt sätt att behandla flera typer av problem. 
– De gånger vi jämfört med en vanlig behandling, gruppbehandling, eller att träffa en individuell psykolog – de gånger vi har jämfört, då har det här fungerat lika bra, säger Gerhard Andersson.

 

Enligt Andersson har denna behandlingsmetod fungerat väldigt bra vid exempelvis social fobi och panikångest. 
– När det gäller panik, till exempel, har vi kanske 70-80 procent som i princip nästan blir av med sina svåraste problem."

 

Läs mer:   Psykiatri >>

Depression eller utmattning?

Kategori: Allmänt

 

 

Hela artikeln går att läsa här

 

 

1. Depression eller utmattning?

Bland de psykiska symptomen förekommer ofta brist på energi, initiativlöshet, irritabilitet, oro, emotionell labilitet och ibland även nedstämdhet och sänkt sexuell lust. Symptomen är relativt lätta att identifiera speciellt för läkare som är vana att arbeta med patienter med olika former av egentlig depression. Patienter kan lätt nå mycket höga värden i vanliga depressionsskalor t.ex. BDI. Det kan leda till att patienter får diagnosen depression och motsvarande behandling med antidepressiva medel.
Diagnosen "Utmattningsdepression" kan vara missvisande i många fall och ibland leda till val av ineffektiva behandlingsmetoder.


2. Bakgrundskillnader

Patienter med en typisk endogen depression klarar sig ofta med farmakabehandling och intensifierad uppföljning samt stöd när de hamnar i en djupare depressiv svacka.
I anamnesen har de ofta mindre allvarliga depressiva perioder eller svängningar i humöret. De har en cyklotym personlighet. Depressiva patienter brukar ha hereditet för affektiv störning eller andra psykiska problem.

Hos släktingar till patienter med kroniskt utmattningssyndrom brukar förekomma reumatiska besvär, immunstörningar, diabetes mellitus och liknade sjukdomar. Patienter har ofta personlighet präglad av höga prestationskrav, oförmåga att skydda sig mot överbelastning och perfektionistiska drag. I de flesta fall kan man identifiera en lång period (ofta 3-8 år) med överbelastning på jobbet och/eller i det privata livet samt mycket långsam gradvis utveckling av olika hälsoproblem.


3. Olikheter i den kliniska bilden

Även i det aktuella tillståndet förekommer tydliga skillnader. Deprimerade patienter vaknar tidigt och mår sämst på morgonen. Dominerande är meningslöshetskänsla, initiativlöshet och livsleda. Ibland har patienter svårt att förstå varför de mår så dåligt. Vid klinisk observation ser man sänkt psykomotorik och ansiktsmimik samt uttryck för apati.
Utmattade patienter upplever ofta större problem med insomning. De kan känna sig pigga tidigt på förmiddagen men de blir snabbt trötta och ineffektiva. De tycker om livet i sig och vill fungera som tidigare. Oförmåga att uppleva glädje är inte total. Dominerande är känsla av desperation, trötthet och otrygghetskänsla. Objektivt dominerar i den kliniska bilden olika uttryck för trötthet, emotionell labilitet, sensitivitet och kognitiv störning.

 

Differential diagnostik mellan depression och utmattningssyndrom

Vojtech Kovár, M.D.

2003-Juli-14

E-post: vojtakovar@telia.com
www.utmattning.resolve.at
www.exhausted.resolve.at

© Copyright 2003 by Vojtech Kovár, M.D.

Posttraumatiska stressymtom och självmord

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

 

Allt fler USA-soldater som återvänder hem från krigen i Irak och Afghanistan drabbas av posttraumatiska stressyndrom (*) och andra psykiska problem. Antalet självmord ökar kraftigt bland soldater tillbaka i USA.


Tidigare i sommar tvingades USA:s försvarsminister Robert Gates under en utfrågning i kongressen rapportera att självmorden bland hemvändande USA-soldater i år kommit i kapp antalet egna soldater som dödas i Irak och Afghani­stan..

Vanligtvis är självmordsfrekvensen bland USA-militären lägre än i samhället i stort. Men det stämmer inte längre. Nyligen redovisade New York Times att det under förra året begicks 192 självmord bland aktiva soldater och reservister. Det är dubbelt så många som 2003, då Irakkriget inleddes. Ökningen fortsätter. En bit in i juli var siffran för 2009 redan uppe i 129, fler än de USA-soldater som dog i strider i Irak och Afghanistan under samma period.


Självmordsstatistiken är till sin natur osäker och som regel i underkant. Alla självmord registreras inte. Orsakssammanhangen kan vara komplicerade. En del av de USA-soldater som begått självmord har tidigare mentala problem i bagaget. Men få ifrågasätter att posttraumatisk stress från krigen är en väsentlig del av förklaringen när trenden nu pekar uppåt.

De problem som nu kommer fram i ljuset leder lätt till paralleller till Vietnamkriget, hur återvändande soldater på 70-talet plågades av krigsminnen och hade svårt att klara en återanpassning i samhället. Det finns nu över 320.000 armésoldater som tjänstgjort mer än en period i Irak eller Afghanistan, och mer än en tredjedel som sökt vård hemma i USA har fått en diagnos som visar posttraumatisk stress eller andra psykiska problem.

 

*Posttraumatiskt stressyndrom är mentala problem som utlöses av förändringar i hjärnan efter påverkan från svåruthärdliga yttre händelser, som krig, terrorattacker, naturkatastrofer, sexuella övergrepp eller annat våld.

Info:www.DN.se

Livsavgörande läsning

Kategori: Fakta kring suicidSjälvmord och självmordsprevention

om livsavgörande ögonblick
Beskrivning av boken
Under andra hälften av 1900-talet har forskningen om självmord och självmordsprevention allt tydligare klarlagt den komplicerade väv av olika riskfaktorer och risksituationer som måste uppmärksammas i en brett upplagd suicidprevention. Att tidigt identifiera och behandla psykiska störningar, framför allt depressioner, är i dag en viktig del av suicidpreventionen. Men det handlar också om andra svårigheter, t.ex. problem med hälsa, relationer, arbete och ekonomi. Viktigast är hur människan upplever problemen, vilken mening hon lägger i dem. 

Suicidprevention är en praktisk folkhälsouppgift. Den bygger framför allt på suicidologi, den mångvetenskapliga kunskapen om alla former av suicidalt beteende: suicidtankar, suicidförsök och suicid. Sjukvårdens uppdrag på detta område är att rädda liv på människor som skadat sig själva, men också att undanröja orsakerna till självmordshandlingarna genom att tidigt upptäcka och behandla psykiska störningar, missbruk m.m. Det första steget för att förebygga självmord är alltid ett samtal mellan två människor. Var och en bör förbereda sig för att kunna vara nära en annan människa i ett för henne livsavgörande ögonblick.
Denna bok i suicidprevention är i första hand skriven som en teoretisk och praktisk vägledning för studerande och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård men skall också kunna användas för en rad andra yrken inom bl.a. räddningstjänst, socialtjänst, skola och församlingar, frivilligarbetare i församlingsarbete, telefonjourer och annan krisverksamhet samt för alla som på annat sätt arbetar med självmordsprevention. Den skall även kunna användas av var och en som vill orientera sig inom områdena suicidologi och suicidprevention.

(Studentlitteratur)

 

 


 

Myter om självmord

Kategori: Fakta kring suicid
Några vanliga myter om självmord


Faran med myter och vanföreställningar är att de hindrar oss från att handla på rätt sätt. Kring självmord är myterna och vanföreställningarna dessutom många. Här är några exempel:


1. Självmord grundar sig ofta på rationella tankar om livets värde

De flesta självmordshandlingar sker under inflytande av psykiska störningar eller missbruk. Det visar majoriteten av de uppföljningar som sker efter självmord. Många självmordsförsök sker dessutom på impuls, innan den drabbade hunnit tänka igenom situationen.


2. Det går aldrig att hindra en person som har bestämt sig

Mellan 85 och 90 procent av dem som gjort allvarliga självmordsförsök avlider inte av självmord senare i livet. Även de mest allvarliga självmordstankar kommer och går. Många av dem som överlevt sitt självmordsförsök frågar sig efteråt: "Hur kunde jag tänka så?" Det är lätt att underskatta människors livsvilja. För även om det är lätt att ta livet av sig - rent tekniskt - så är det psykologiskt svårt.


3. De som talar om självmord gör det inte.

De flesta som begår självmord har tidigare pratat om det. Däremot är det inte alltid som omgivningen har fångat upp budskapet. De som antyder självmordsplaner tror nämligen ofta att de är tydligare än vad de är.


4. Självmord inträffar plötsligt utan förvarning

De flesta självmord har en lång förhistoria. Självmordsprocessen kan pågå i flera år och inleds med självmordstankar som blir allvarliga och leder till självmordsförsök. I vissa fall avslutas processen med ett fullbordat självmord. Den långdragna processen gör att det är möjligt att finna åtgärder för att bryta den.


5. Samtal om självmord kan "väcka den björn som sover"

Att tala om självmord innebär inte att man "sätter griller i huvudet" på människor. Däremot kan det få till följd att slumrande självmordstankar kommer upp till ytan, vilket är bra. När tankarna blir medvetna, blir vi nämligen också medvetna om att vi behöver söka hjälp.


6. Inte konstigt att självmorden ökar, så som samhället ser ut numera

Den största självmordsökningen i Sverige inträffade under 1700- och slutet av 1800-talet. Viss ökning uppmättes också under 1950- och 1960-talen, men sedan mitten av 1970-talet har siffrorna börjat sjunka.

 

Litteratur: Om livet känns hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor kan beställas av Folkhälsoinstitutet, tel 08-566 135 00

 

Info:www.ki.se

 

 

 

 

Har du någon fråga kring suicid?

Kategori: Allmänt

Tänkte ge ordet till er.
Bloggen har många läsare men få som kommenterar.
Tänkte lämna ordet till er.
Om du har någon fråga kring suicid, sorg eller hur det är att vara efterlevande så svarar jag gärna.
Klicka på kommentarer under inlägget och skriv din fråga eller din tanke.
Du kan vara anonym.

Att stötta en sörjande

Kategori: Att hjälpa en medmänniska
VIMILs 10 råd för anhöriga till sörjande

 

 

 1. Respektera den sörjandes känslor precis så som de är.
 2. Hör av dig, den sörjande orkar inte.
 3. Håll tyst och lyssna, trösta med närvaro och inte i ord
 4. Fysisk kontakt, krama om eller ge en klapp på axeln.
 5. Se till att den sörjande äter och dricker.
 6. Bryt inga löften - man är sviken redan
 7. Erbjud dig att delta i aktivitet, typ promenad.
 8. Tappa inte kontakten, när allt lugnat sig.
 9. Uppmuntra att träffa andra i samma situation.
 10. Håll ut, sorg tar tid.
Info: Vi som mist någon mitt i livet
Hemsida: www.vimil.se

 

 

Spes träffar i västra krets -09

Kategori: Vad är på gång?
SPES Västra krets Hösten -09

 

Vi träffas i gamla Prästgården, som ligger bakom Brämaregårdens kyrka, i korsningen Hallegatan/Brämaregatan på Hisingen i Göteborg.

Bor Du i sta’n kommer Du lättast dit med spårvagn linje 5, 6 eller 10, hållplats Vågmästareplatsen.

Kyrkan syns från spårvagnshållplatsen.

Kommer Du med bil från motorvägen eller Hisingsbron kör Du under spårvägen vid Vågmästareplatsen, mot Kvilletorget, ca 100 meter, så har Du kyrkan på höger hand.

Vid kyrkans kortsida, vid prästgården, finns ett antal park- eringsplatser för kyrkobesökare som vi får använda.

Vi serverar kaffe/thé, kaka eller smörgås till en kostnad av 25 kr/person. Ev överskott går till vår verksamhet.

 

GÖTEBORG,  en lördag i månaden, kl 13.00-15.00

adress som ovan

 

12 september

10 oktober

7 november

12 december

PS.

För dig som kommer första gången:

ring Ingvor Blom på tel 031-775 79 77 eller mobil 0703-52 72 77

DS.
Varmt välkomna!

Stötta en efterlevande

Kategori: Att hjälpa en medmänniska

Vad ska man säga? Vågar man ringa?
Frågorna är många när man har en person i sin omgivning som förlorat någon i suicid.
Det första jag kan säga är att det finns inget att säga förutom att det är fruktansvärt. Det finns inga tröstande ord.
Det som tröstade mig var alla som brydde sig. Alla som visade att de fanns för oss i familjen. Många sa bara "jag vet inte vad jag ska säga" och det var gott nog; för det hörs när någon bryr sig. För vad säger man? Jag svarade alltid "jag förstår det...för jag vet inte själv vad jag ska säga"
Det som fick mig att orka var alla de som visade att de brydde sig, att vi inte var ensamma. Ta inte för givet att det redan är många som hjälper utan ta reda på om det är något just du kan göra. Det kan vara allt från vardagsrutiner till att bara lyssna.
Det går att visa att man bryr sig utan att vara påträngande. Det är en balansgång men när man gör något av medkänsla och är lyhörd kan det sällan bli fel.
Behovet av att ha människor omkring sig försvinner inte så fort begravningen är över. Det praktiska må vara över men sorgeprocessen har just börjat. Låt det ta den tiden det tar.
Säg aldrig saker som att "du borde ha kommit över det nu" eller "du borde ha gått vidare vid det här laget". Det tar den tid det tar och sådan uttalanden gör inget annat än att skadar. Man kommer inte över det. Man lär sig leva med det och det är en väldig skillnad.
Vad säger ni som också är efterlevande?

När det är som mörkast..

Kategori: Hopp

...kan det inte blir mörkare.
Det kan bara bli bättre.
Det är alltid som mörkast innan soluppgången...och vetskapen om att ljuset kommer tillbaka är det som gör att man härdar ut i mörkret.

Kommer alltid minnas dig

Kategori: Sorgen
Stödpersoner för unga som mist någon i suicid

Kategori: Efterlevande

 

 

 

 

Unga i sorg har på sin hemsida en lista där du som förlorat någon kan få stöd och hjälp

På deras hemsida hittar du kontaktinformation till vuxna som har anmält sitt intresse av att vara stödperson åt dig som är ung och har mist någon närstående i suicid. Att träffa en stödperson kan innebära allt ifrån att skriva e-post, att höras per telefon någon gång ibland, till att ta en fika eller umgås mera regelbundet om du har behov av det.

Listan är under uppdatering.

Om du vill ha kontakt med en vuxen redan nu skriv till någon i styrelsen.

Om du vill anmäla dig som stödperson skriv till ullakarin.nyberg(at)ungaisorg.se

 

 

 


Svensk medias etiska regler

Kategori: AllmäntVill uppmärksamma punkten 7 & 8

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Reglerna är frivilligt antagna yreksetiska regler. Publicitetsreglerna är 17 till antalet och handhas, när det gäller anmälningar om överträdelse av reglerna, av Allmänhetens Pressombudsman (PO) som nås via www.po.se och Pressens opinionsnämnd.

Som anmälare skall du vara personligt berörd, göra anmälan inom 3 månader och denna skall vara handskriven. 
Är självmord fegt?

Kategori: Efterlevande
Jag stöter ofta på uttalanden om att suicid är den feges utväg, för mig känns det fel. Min uppfattning är att uttalanden som dessa bottnar i okunskap.

För mig är det inte en feg handling. Det är en handling som inte har något med vare sig mod eller feghet att göra. 
Det handlar om ett lidande som tagit överhanden. Det handlar om att personen i det tillstånd denne befinner sig i ,FELAKTIGT, uppfattar döden som enda sättet att bli fri från sitt lidande.

Min pappa var inte feg. Han var djupt deprimerad utan att vi i omgivningen förstod hur djupt.


Har ni stött på liknande kommentarer?
Vad känner ni?

Viktigt att ge patienter hopp om att det finns hjälp

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

 

 

 

Även om självmorden totalt sett minskat i Sverige gäller inte detta i samma utsträckning 

antalet självmordsförsök. I synnerhet inte bland unga kvinnor. Att det är färre som tar sitt liv 

kan delvis bero på att man inom vården blivit mer uppmärksam och bättre på att bedöma om 

en person befinner sig i riskzonen. Och att man i högre utsträckning än tidigare behandlar 

depressioner.

 

Bo Runeson, professor i psykiatri, har ägnat en stor del av sin forskning åt varför unga 

människor begår självmord. Upptakten var en studie, som omfattade alla självmord bland 

personer i åldrarna 15 byggde på inträngande intervjuer med närstående en kort tid efter självmordet, 

för övrigt den första studien med denna inriktning och metod gjord bland unga i Europa.  

 

- En nyhet var att så många av dessa unga varit deprimerade och hade gjort tidigare försök att 

ta sitt liv. Självmordet var alltså inte en följd av en akut uppkommen situation, vilket vi 

snarare hade förväntat oss. Personerna hade inte heller haft kontakt med sjukvården i samma 

utsträckning som något äldre patienter oftast har, berättar Bo Runeson.  

Intervjuerna gjordes med såväl anhöriga (föräldrar, syskon) som skolpersonal och 

arbetskamrater och ledde till nya frågeställningar. Hur bedömer man inom vården 

självmordsrisken? Här finns ju hela skalan från ett rop på hjälp fram till att man verkligen tar 

sitt liv.  

 

- Det krävs att man skapar en nära relation till patienten för att förstå bakgrunden till den 

uppkomna situationen och för att kunna uppskatta risken för att denne ska göra sig illa eller 

till och med försöka ta sitt liv. Det är många olika bakgrundsfaktorer som måste vägas in. 

Viktigt är också att ge patienten förhoppningar om att han eller hon kan få hjälp, säger Bo 

Runeson.  

 

Han uttrycker en skepsis mot att vid bedömningen alltför mycket luta sig mot särskilda 

skattningsskalor. Det finns en överdriven tro på att använda dessa skalor för att bedöma 

självmordsrisken. Viktigast är att genom personliga intervjuer skaffa sig kunskap om hur 

patienten ser på sin situation och framtid. Det skiljer sig starkt från patient till patient hur stor 

tyngd olika faktorer har, risken för självmord kan också skifta från dag till dag. Det gäller 

därför, säger Bo Runeson, att vara lyhörd.  

 

Källa: www.ki.se

Varför jag blev så upprörd

Kategori: Fakta kring suicid

Om man inte är insatt i suicdproblematiken kanske jag kan tyckas dra för stora växlar av självmordsglorifieringen som skedde i KINGs senaste magasin. 

Här kommer lite fakta.Drivkraft hos deprimerade

Man kan se att rapportering om kända människors självmord har större inverkan på människor än rapportering om vanliga människors självmord. 

– Historier om kändisar slår an strängar på ett annat sätt. De människor som påverkas av medierapporteringen befinner sig oftast riskzonen redan innan. De är deprimerade eller befinner sig i ett tillstånd där de är väldigt åtkomliga för den här typen av starka känslor som medier har kraft att mana fram. Medierapporteringen blir den utlösande faktorn,
droppen som får bägaren att rinna över.

När självmord eller dödsfall uppmärksammas kan det verka som en drivkraft hos människor som också vill bli uppmärksammade att kopiera händelsen. 

– Om en deprimerad person läser om att en känd människa tar livet av sig kan han eller hon känna att ”om den här människan som redan har allt inte vill leva längre – varför skulle då jag vilja leva?” 

Förändrad attityd

Studier och forskning om mediernas rapportering om dödsfall och katastrofer har lett fram till att bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat rekommendationer om hur medier bör rapportera om dödsfall och katastrofer på ett ansvarsfullt sätt. 

Från början av 1900-talet finns starka självpåtagna regler i Sverige kring hur medierna ska rapportera kring självmord. Under hot av lagstiftning antog journalisterna egna etiska regler som har följts ganska bra. Förstår mig mig bättre nu?

 Om artikeln i fråga kan riskera att "bägaren rinner över" för en enda individ så tycker jag att det är värt att väsnas över. 

Artikeln gör ingen samhällsnytta, den har ingen funktion...den är ren idioti! 

Vad kan jag göra mer än att uppröras?

Kategori: Allmänt

Jag har mailat både KINGs ansvarig utgivare och författaren till artikeln "Självmord och inga visor". 
Detta skedde tidigt i morse och har ännu inte fått något svar. Kommer förmodligen inte få ett heller...

Jag förundras över hur de resonerar. Det är helt uppenbart att det försökt att göra en humoristisk artikel...men hur kan man överhuvudtaget se något "kul" i en död?

 Är empati endast ett abstrakt begrepp för dem? Visst, alla människor är inte bekanta med var empati innebär men vanligt sunt förnuft borde de väl ändå besitta. 

Att överhuvudtaget komma på tanken att rangordna olika typer av dödsorsaker är absurt, smaklöst och allt annat än intelligent journalistik. 

Många har regerat på artikeln. Den uppfattas som stötande och provocerande. 
Det är inte bara dem som förlorat någon i suicid som jag tänker på. De som mist någon på grund av en överdos, i en drunkningsolycka eller i sjukdom (dödsorsaker som KING  också "betygsatte") känner sig förmodligen även de upprörda. 


För oss som förlorat en älskad är det inte kul...det är vår verklighet

Var denna artikel det "roligaste" de kunde komma på skulle jag rekommendera dem att skola om sig.


WHO:s riktlinjer till press och etermedia vid självmord

Kategori: Fakta kring suicid
Efter som detta inte framstår som självklart för Mattias Falk och Per NIlsson på KING (se föregående inlägg) lägger jag upp WHO:s riktlinjer för hur press och etermedia bör behandla nyheter om självmord. 

Även om de kända personerna i KINGs artikel inte dött nyligen innebär det inte att dessa riktlinjer kan sättas åt sidan. 


1. Sensationsjournalistik bör undvikas,

särskilt när det gäller kända personer.

Man bör inte heller publicera fotografier

av den avlidna eller av scenen för själv-

mordet. Man bör också avstå från

löpsedels- och förstasidesrubriker.

 

2. Detaljerade beskrivningar av den an-

vända metoden bör ej förekomma. Forsk-

ning har visat att mediabevakning av

självmord ger större effekt på metoden

som väljs än på antalet självmord.

 

3. Upprepad och onyanserad media-

rapportering om självmord har en tendens

att särskilt hos unga människor befrämja

självmordsgrubblerier.

 

4. Självmord bör varken återges som något

oförklarligt eller relateras på ett över-

förenklat sätt. Självmord beror aldrig på

en enstaka faktor eller händelse.

 

5. Självmord får inte beskrivas som en metod

att klara av personliga problem som att

misslyckas i en examen, att ha ekono-

miska svårigheter och liknande.

 

6. Att glorifiera självmordsoffren som marty-

rer eller förebilder riskerar att ge mottag-

liga personer uppfattningen att samhället

högaktar självmordsbeteende. I stället bör

betoningen ligga på sorgen efter den

avlidne.

 

7. Att beskriva de fysiska konsekvenserna av

ett icke-fullbordat självmord (exempelvis

hjärnskador, förlamning) kan ge en av-

skräckande effekt.

 

8. Media bör också samtidigt med sin rap-

portering ge information om att och var

hjälp står att få vid en kris, och att själv-

mord kan förhindras. 

 


 


De punkter som markerats med fet stil har King i sitt senaste nummer frångått helt!!

Riktigt förbannad på Modemagasinet KING

Kategori: AllmäntJag blir väldigt sällan arg...näst intill aldrig riktigt förbannad..men det är jag nu.

Har nyss läst det nya numret av KING, ett modemagasin för män. 

På sidan 122 listar tidningen "musikhistoriens vanligaste - och kreddigaste - dödsorsaker"
För er som inte känner till vad kred (cred) betyder är det en abstrakt belöning av en respektgivande gärning.  

Författaren Mattias Falk betygsätter hur "respektingivande" 8 olika dödsorsaker är och vilka kända personer som dött på dessa sätt. Han betygsätter dem på en skala från 0-5. Han anser att Mord kommer på en delad 1a plats, drunkning och överdos anser han är de näst "häftigaste" sätten att dö på. (Drunkning får en 4a då det kan skapa spekulationer kring att vara ett självmord)

Han sätter sedan en 3a på självmord och skriver:"Klassiker med viss flärd, där Conbains hagelbrakare och Smiths knivhugg i hjärtat - som ej går att tolka som  >>ett rop på hjälp<<  - naturligtvis smäller högre än den i rocksammanhang mer traditionsenliga hängningen "Jag bara undrar hur du Mattias Falk är funtad? Hur kan du stå för en sådan artikel och framförallt skriva den? Hur kan Per Nilsson som chefredaktör och ansvarig utgivare godkänna den?

JAG ÄR ARG...RIKTIGT ARG OCH LEDSEN ÖVER ER BRIST PÅ MEDMÄNSKLIGHET OCH ETIK!

De båda kan räkna med att höra från mig så fort detta inlägg publiceras och jag uppmanar er andra att göra detsamma.

 
Gå in på denna länk och klicka på kontakt.

http://www.kingmode.se/Magasinet/Detta_ar_King/

Undomar och suicid

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett underskattat problem  

 

I vissa fall kan det vara omöjligt att fastställa om döden orsakats avsiktligt eller oavsiktligt. 

Exempel på detta är bilolyckor, drunkning och överdoser av narkotika. Ungdomars själv- 

mordsbeteende är antagligen underskattat då många dödsfall av ovanstående typ felaktigt och 

per automatik rapporteras och klassificeras som oavsiktliga eller som olyckor. 

 

Retrospektiva genomgångar av ungdomar som dött under våldsamma omständigheter tyder på 

att dessa unga människor inte utgör en homogen grupp. Det som möjligen gör dem lika är att 

de tenderar att agera självdestruktivt och ta stora risker. Vissa av dessa dödsfall kan vara 

oavsiktliga, medan andra är avsiktliga handlingar som har sin grund i den smärta ungdomarna 

upplever att livet åsamkar dem. 

 

Vidare skiljer sig ungdomars sätt att definiera självmordsförsök från psykiatrikers; de 

undersökningar där ungdomar själva fyller i uppgifter uppvisar ett nästan dubbelt så högt antal 

självmordsförsök jämfört med dem som utgår från intervjuer gjorda av psykiatriker. Den mest 

sannolika förklaringen till detta är att unga människor - när de får svara anonymt på 

frågeformulär - har en bredare definition på vad självmordsförsök innebär än vad psykiatriker 

har. I enkätundersökningar genomförda i Stockholm, Uppsala och Göteborg uppger 7-8 

procent av flickorna och 3-4 procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt liv. 

Dessutom uppger bara hälften av de ungdomar som försökt ta livet av sig att de sökt 

professionell hjälp efter sitt självmordsförsök. Därför ger inte heller antalet ungdomar som 

vårdas på sjukhus efter självmordsförsök någon rättvis bild av problemet i stort. 

 

Generellt sett är det alltså fler pojkar än flickor som tar sina liv i ungdomsåren trots att det är 

betydligt fler flickor än pojkar som utför självmordsförsök. Flickor utvecklar även 

depressioner i större utsträckning än pojkar men har samtidigt lättare för att tala om sina 

problem och för att söka hjälp. Detta är antagligen en av anledningarna till det lägre antalet 

fullbordade självmord. Pojkar uppvisar oftare ett aggressivare och impulsivare beteende än 

flickor och agerar inte sällan under inflytande av alkohol och/eller andra droger. Detta bidrar 

antagligen till det högre antalet självmordshandlingar med dödlig utgång.  

 

 

Källa: "Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever" Världshälsoorganisationens stödmaterial för lärare och annan skolpersonal

No one can fill those needs...

Kategori: Allmänt
...that you won't let show!!Från bantning till suicid

Kategori: Fakta kring suicid

Jag blir skrämd när jag tittar på olika bloggsidor där unga tjejer bloggar om sina ätstörningar och viktminskningskamper. 

Att man kan svälta sig själv till döds är de flesta införstådda med. Kanske inte lika många vet om att ätstörningar är ofta en bakomliggande orsak till suicid
 
Av denna anledning vill jag uppmärksamma läsare om detta. 


Ätstörningar 

Ungdomars oro och vilsenhet inför tillvaron och den egna identiteten riktas ofta mot kroppen och utseendet. Utifrån existerande ideal och förebilder känner  sig många tonårsflickor missnöjda med hur de ser ut och försöker därför att banta. De lägger ner mycket tid och tankemöda på vad de bör och inte bör äta. Mellan en och två procent av tonårsflickorna lider av antingen anorexi eller bulimi. Anorektiska flickor drabbas ofta av depressioner och självmordsrisken för dessa flickor är tjugo gånger högre än för ungdomar generellt sett. Nya forskningsrön har visat att även pojkar kan utveckla både anorexi och bulimi.

 


 

Behöver du hjälp med din situation eller är orolig för en anhörig kan du vända dig till Riksföreningen Anorexi/Bulimi

Hemsida:

www.abkontakt.se

 "Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare...."

Kategori: Sorgen
 

 

 

BOKEN "Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare när det ofattbara händer" (Santérus förlag) är skriven av Sanna Hagman. I boken berättar personer med olika erfarenheter av sin fars självmord. Men det finns också mycket i berättelserna som är gemensamt, säger Sanna till DN i en intervjuv, och det är sådant hon också själv känner igen.

- Saknaden förstås, men också känslan av svek - hur kunde han lämna mig? - och det ständiga ifrågasättandet. Själv tänkte jag bara "varför? varför?" i ett års tid. Behovet av att försvara sin pappa mot en oförstående omgivning finns också hos många. Och skuldkänslorna går igen, man funderar på varför man inte förstod tidigare, på vad man sett och inte sett, på vad man gjort och inte gjort. När man så småningom kan börja känna glädje igen, kan man också känna skuld - får man vara glad?

ÄVEN BRISTEN på stöd till de efterlevande från samhället är något som både Sanna själv och de intervjuade upplevt, berättar hon.

- När någon tar sitt liv drabbas många personer hårt, i genomsnitt fem. Men det finns inget skyddsnät för de efterlevande. Jag blev inte erbjuden någon hjälp, inte mina syskon heller. Det borde finnas någon form av "krispaket" som kunde användas av skolor, arbetsgivare, kommuner, landsting och så vidare.

NÄR MAN SÖRJER en närstående som dött genom självmord kan man dessutom tvingas in i en försvarsposition. Andra kan vara kritiska och fördömande mot den som tagit livet av sig och lämnat sina anhöriga. Det kan kännas väldigt sårande, säger Sanna.

- Man får ett behov av att försvara både handlingen och personen. Många ser självmord som en feg och egoistisk handling, det känns så fel. Min pappa var inte feg! Men han var djupt deprimerad, utan att vi i omgivningen förstod hur djupt.

NÄR EN NÄRSTÅENDE dör genom självmord blir det många gå ger extra tungt för de efterlevande. Till smärtan, sorgen och saknaden kommer alla förtvivlade frågor om "varför?". Skuldkänslor är vanliga efter dödsfall över huvud taget, när det handlar om självmord blir de ofta starkare. "Varför förstod jag inte?" och "vad kunde jag ha gjort?".

Att självmord dessutom är laddat och svårt att prata om gör situationen särskilt tung för den som blir kvar. Den som mist en anhörig upplever ofta att människor i omgivningen drar sig undan. När den anhörige tagit sitt eget liv kan det bli ännu tydligare

 

Boken finns att beställa på Adlibris och kostar 147 kr 

klicka här:  www.adlibris.com/se/ product.aspx?isbn=9189449991


Vägen tillbaka

Kategori: Sorgen
Har fått frågan hur jag klarade det. Hur jag klarade av att hitta tillbaka till livet efter att Pappa tog sitt. 
Tänker tillbaka. Hur har jag gjort?

Första tiden var bara ett fullständigt kaos. Jag sov inte, åt inte utan bara grät och tänkte. Jag tänkte på vad jag kanske kunde gjort annorlunda, hur Pappa verkligen hade mått, vad som gått i genom hans huvud, om och hur vi skulle klara oss. 

Det var ett känslomässigt kaos. Jag ville ställa mig utanför min kropp. Jag ville inte behöva ha de känslorna jag hade. Jag ville inte att detta skulle vara mitt liv, min verklighet. Allt kändes som en mardröm. Jag ville bara vakna. Detta kunde inte ha hänt. Det var för surrealistiskt för att vara sant. Det kändes som jag inte skulle överleva.

Jag sysselsatte mig med praktiska ting. Vi i familjen tömde huset, rensade ut hans saker, sålde huset, fixade med begravning osv. 

Jag var sjukskriven i 5 månader. Jag studerade heltid på juristprogrammet samtidigt som jag arbetade extra i en klädbutik. Efter de 5 månaderna började jag jobba lite. Jag var fortfarande sjukskriven från mina studier. Jag behövde göra något som fick mig att tänka på annat. Det var jättejobbigt att komma igång igen. Jag fick gråtattacker när som. De kom helt utan förvarning. Jag minns hur jag fick gå ut på baklagret och gråta ett par gånger varje gång jag var på jobbet. 

11 månader efter Pappas död började jag studera igen. Idag vet jag att det var för tidigt för mig. Jag var inte redo. Sorgen tog fortfarande min energi. Min utbildning krävde mycket och känslorna trycktes åt sidan. Jag tänkte väl att ju snabbare jag kommer tillbaka till min vardag desto snabbare kommer jag att må bättre. Men som alla vet kommer obearbetade känslor alltid ifatt...vare sig man vill eller inte. 

Drygt 1,5 år efter Pappas död kom allt ikapp mig. Jag gick "in i väggen".  Utmattningsdepression och början till magsår. Jag hade fruktansvärda magkramper och var sängliggande mer eller mindre i 3 månader. Jag började gå hos en psykolog igen och började kämpa mig tillbaka...sakta men säkert. Och då för första gången förstod jag att Pappa inte valt att lämna oss utan att han inte såg någon annan utväg. När jag själv mådde som sämst kunde jag släppa min ilska som jag hade inför det han gjort. Jag förstod att det inte var något han "valt". Han orkade helt enkelt inte lida längre och såg, FELAKTIGT, ingen annan utväg. 

Trots att jag befann mig i det största mörker jag gjort i mitt liv, som jag hoppas jag aldrig behöver uppleva igen, så började jag kämpa. Många gånger trodde jag att det aldrig skulle bli bättre. Att det krävdes för att må "bra" igen att jag aldrig upplevt det som hänt mig. Jag var väldigt uppgiven många gånger. Jag tvivlade på att det skulle gå. Jag var orkeslös och livsled. Men det fanns inget annat alternativ än att gå framåt. 

Idag är det snart 4 år sedan Pappa tog sitt liv. Jag har avslutat min examen. Jag arbetar heltid. Familjen har hittat tillbaka till en vardag. En ny vardag, en vardag utan Pappa. 

Sorgen finns här än idag men den är hanterbar. Jag tänker på honom, jag saknar honom, jag gråter över honom men jag klarar av det. Jag har accepterat att jag aldrig kommer kunna ändra på det som hänt. Jag kommer aldrig mer ha Pappa närvarande i min vardag. Det smärtar men jag har accepterat att det är mitt liv. Detta har hänt mig hur gärna jag vill att det inte är så. Jag har lärt mig att leva med det för att jag måste. Han kommer inte komma tillbaka.  

Jag fokuserar på det jag har. På min fantastiska Mamma, mina underbara bröder, alla mina vänner som brytt sig och alltid ställt upp. Jag fokuserar på glädjeämnena i livet. Jag låter sorgen komma men jag låter den inte äga mig. 

Så har min resa sett ut tills idag. Idag är ljuset starkare än mörkret. Jag kommer alltid bära med mig det som hänt, sakna min Pappa och önska att han vore med oss frisk och välmående men jag har accepterat att det är så här mitt liv är nu. 


Sorgen..ett återsken av kärleken

Kategori: Sorgen


Sorgen, av Jack Gladh


Sorgen är en frukt
av kärleken.
Att bära sorgen
är att bära smärtan
och ... saknaden.

Ju större kärlek
desto större sorg
desto större smärta
desto större saknad.

Sorgen är kärlekens seger
över likgiltigheten

Därför är sorgen
inte ett mörker
utan endast ett återsken
av ljuset
precis som vår måne
speglar solens strålar.

Det finns ingen kärlek
utan sorg.

Sorgen
är inte mörker.

Oberördhet
är mörker.

Våran Henrik

Kategori: Sorgen


Så fruktansvärt sorgligt att du inte är med oss mer. 

Vi har tagit farväl av dig idag men bär med dig och det vi delat med dig i våra hjärtan.

Din syster läste en så vacker dikt. Den beskrev hur sorgen gick hand i hand med den kärlek hon känt till dig. Ju större kärlek desto svårare sorg vid förlust. Hon älskade dig så.

Din fru var förkrossad. Hon hade räknat med en framtid med dig. 

Din dotter var för ung för att förstå. Hon bara log. Jag såg dig i henne. Hon är så lik dig. Hon är jättevacker. 

Din Pappa var där och fortfarande väldigt chockad. Han visste inte hur han skulle klara av sorgen efter sättet du dog på.

Dina arbetskamrater var där...jobbet kommer aldrig bli sig likt.

Dina vänner var där. De som valt att vara din vän för att just du är du. För att du alltid fanns där. För att du alltid ställde upp.

Vi kommer alla sakna ditt skratt, dina skämt och hur du alltid lyfte stämningen när du var med. 
Du lämnar ett stort tomrum...du har lämnat oss i stor sorg och saknad!
Sorgen var så stor idag... för att du är så älskad.

Vet att du vilar i frid!

Begravning idag

Kategori: Sorgen

Snart 3 veckor sedan Henrik lämnade oss. Idag är hans begravning.
 Det känns så overkligt att han är borta. 

Hjälpa någon med ångest

Kategori: Att hjälpa en medmänniska

 

 


Hur kan vi hjälpa någon med ångest?


Hjälp den som har ångest snarast möjligt för undvikande av förväntningsångest. Förväntningsångest är ångest för ångesten. Ångesten är en mycket otäck upplevelse och Du får ångest för att känna den känslan igen.

 

Någon har sagt ”Du måste gå in i ångestens rum för att kunna tapetsera om”. Hur gör man det? Bli medveten om var i kroppen ångesten börjar och hur.

 

När den som lider av ångest stannar kvar i en känsla, vågar känna den fullt, händer det något med känslan. Den förändras på något sätt. Jämför när man känner en klump i halsen av tillbakahållen gråt och inte vill visa sin ledsenhet. Personens energi används till att stå emot, skärpa sig. Ledsenheten stannar kvar i kroppen. Uppmuntra personen att känna efter, släppa fram gråten och låta tårarna komma. Personen kommer inte att gråta ihållande hela dagen, det händer något med klumpen i halsen. Det känns något lättare och det finns då plats för andra känslor (en stund). Personen får lätta på trycket.

 

Vad kan Du som hjälper göra?

 

Personen bör snarast träffa någon för stöd och samtal. Ångest skall inte enbart dämpas med medicin. Kroppen reagerar med ångest, d v s signalerar, i samband med en yttre hotande livssituation. Det är inte onormalt. Signalen ska inte dämpas med medicin utan arbetas med. 

 

Hjälp personen att konkretisera sina rädslor, ej skjuta bort ångesten utan ”lägga den in i knät” och undersöka den. Varje konkret rädsla bör få komma till uttryck och bli tydlig, först då blir den lättare att hantera.

 

Fråga personen var i kroppen ångesten börjat, i magen, händerna, bröstet eller någon annanstans. Var mycket konkret. Be personen ringa dig när det allra första tecknet på en ångestattack kommer. Sitt ner nära personen. Be honom/henne ta ögonkontakt med Dig, ta personens hand om det är ok. Giv akt på personens andning. Håller personen andan eller är andningen kort och ytlig – tag kommandot och be patienten andas tillsammans med Dig. Andas in genom näsan långsamt, öppna munnen och andas ut all luft. Upprepa tills det lugnar ner sig. Påminn om ögonkontakten. Be den du hjälper beskriva vad som händer i kroppen. 

 

Personen kan efter hand uppleva att det går att kontrollera ångesten. Förväntningsångest kan därmed undvikas. En del personer kanske alltid får leva med sin ångest och kan lära sig kontrollera och tygla den.

 

Ovanstående kan vi alla bistå med om vi själva vill, vågar och ger tid. När Du känner Dig osäker och inte vet hur Du ska bemöta anhöriga med ångest kontakta kurator, som är van vid samtalsterapi och att möta personer med ångest. Finns ej kurator tillgänglig tala med annan vårdpersonal som Du tror kan hjälpa Dig. I vissa fall behöver personen kontakt med psykiatrin t ex då denne gått länge med ångest och utvecklat förväntningsångest. Det kan vara aktuellt med medicinering i kombination med samtal med kurator, psykoterapeut eller psykolog. 

 

 

Information från: Lisbeth Larsson, ssk Palliativa gruppen, Örebro kommun.

Sista gången jag såg min Pappa

Kategori: Sorgen

Sista gången jag såg min Pappa var det hemma hos honom. Det var onsdagen den 19/10 -05. Jag köpte en blomma på vägen. Jag visste att han mådde väldigt dåligt och ville att blomman skulle stå på hans köksbord så att han skulle tänka varje gång när han passerade den att han hade sina barn, att vi fanns för honom och att vi älskade honom.

Jag ringde min storebror och sa att jag ville att han skulle följa med. Jag mötte upp honom på vägen. Vi satt i köket och drack kaffe och åt kanelgifflar som vi köpt med oss. Vi talade om lite av varje. När vi började tala om hur han mådde bröt han ihop. Kan räkna på min ena hand gångerna Pappa gråtit framför mig. Det var fruktansvärt jobbigt för det gjorde så ont i mig.

Jag tog hans hand. Jag kramade den hårt. Jag sa att vi skulle fixa detta. Jag kom med konkreta förslag på vad vi kunde göra. 

Han hade väldigt svåra smärtor. Han hade plågats av diskbrock i nästa 7 år och smärtorna var olidliga. Han hade värktabletter av alla dess slag men var aldrig någon gång under dygnets timmar smärtfri. Smärtorna hade fört in honom i en depression. Jag gav förslag på läkare vi kunde gå till hur vi skulle kunna hjälpa honom att slippa ha så ont. Jag visste att han fått antidepressiva utskrivna men ingen annan ytterligare hjälp hade han erbjudits.

Varje gång jag såg honom och hur han led blev jag illamående, ledsen och kände mig otillräcklig. Men jag visade det inte. Jag visade sympati för hans smärta och försökte förmedla hopp. 

Vi satt där i köket några timmar. Jag kramade hans hand och fortsatte försöka plantera hopp i honom. Det kändes som om samtalet givit resultat och att vi skulle fixa detta. Jag kramade honom innan jag gick och min bror stannade kvar. 

Jag såg honom aldrig levande igen. Fredagen den 21/10 -05 tog han sitt liv. Nästa gång jag höll hans hand var en hård och kall. Kan inte sätta ord på känslorna som jag hade då. 

Där stod vi...en förkrossad familj med en väldigt lång resa tillbaka till livet. Inte till det livet vi levt innan utan ett nytt liv...livet utan Pappa. 

Är detta konst?

Kategori: Allmänt

"Konstfackseleven Anna Odell spelar psykotisk och självmordsbenägen, slåss med polis och ljuger för personalen på psykakuten: hon samlar material till sitt examensarbete samtidigt som hon provocerar både den redan hårt belastade psykvården och en rättänkande allmänhet som tycker resurser ska tillfalla behövande. Det är också principiellt helt rimligt. Även om man kan invända att det för en undersökande, journalistisk konst finns något att falla tillbaka på, till exempel det wallraffande Pockettidningen R gjorde på Sundby mentalsjukhus 1975, där man bluffade sig in i vården. Problematiskt? Visst, men den gången ansågs det värt att tänja på etiska principer."

 

Jag tycker detta är upprörande. Jag tänker mig om jag själv skulle sett händelsen. Att någon försöker ta sitt liv genom att hopp från en bro. Att som medmännisika, efterlevande eller ej, få se en sådan händelse är fruktansvärt. Det måste finnas en gräns även för "konsten".

Vad tycker ni? 

Hur hanterar du ångest?

Kategori: Allmänt

 

 

Först vill jag säga att ångest är en naturlig del av livet. En reaktion från kroppen. Ångesten kan dock kännas outhärdlig för många. Känner du att du inte klarar av att hantera dem skall du alltid ta kontakt med läkare, psykolog eller någon annan som kan hjälpa dig. Du är inte ensam i det du känner och upplever. Du kan bli fri från din ångest och du skall söka hjälp om plågas av ångest. 

 

En terapeut lär patienten att börja lyssna inåt och känna efter vad han känner och vill. Patienten blir mer och mer äkta och sann mot sig själv, men kan också bli mer besvärlig för omgivningen, eftersom han inte försöker vara tillags längre.

 

Genom att få kontakt med sina känslor kan man tillfälligt känna större ångest, men efteråt känner man istället större lugn.

 

 Du själv försöka identifiera dina känslor. Gör så här:

 

 1. Passa på när du mår psykiskt dåligt.
 2. Ligg ner i ett tyst rum och blunda.
 3. Då kommer du antagligen att känna ett starkt obehag.
 4. Detta obehag kan stegras till det outhärdliga, om du stannar kvar i känslan. Men koncentrera dig ändå på den obehagliga känslan. Då kommer du så småningom att bli mer och mer medveten om vad du verkligen känner.
 5. Exempel på instängda känslor är oro, avsky, trötthet, stress, tristess, skam, vrede, rädsla och sorg.
 6. Obehaget kan kännas farligt, men det är de instängda känslorna som kan vara farliga, inte de medvetna och upplevda.
 7. Låt ångestkänslan breda ut sig och ha en intensiv kontakt med den.
 8. Inom en kvart har antagligen den obehagliga känslan försvunnit, och du har blivit medveten om vad du behöver göra för att börja lösa dina problem.
TVEKA INTE SÖKA PROFESSIONELL HJÄLP om du känner att du inte klarar av din situation!

Info från: www.web4healt. info 

Ångest och oro

Kategori: AllmäntÅngest och oro ökar risken för suicid vid senare tillfälle.

En systematisk översikt genomförd vid Statens folkhälsoinstitut visar att ångest och oro ökar risken för suicid, alternativt suicidförsök (ten Berg, 2007). Vid litteratursökningen påvisades fyra studier som uppfyllde i översikten angivna kriterier. Tre studier gällde risk för suicid och en gällde suicidförsök. I samtliga studier påvisades en riskökning. Sambandet var statiskt säkerställt i tre av de fyra studierna. Det finns således god säkerhet för påståendet om ett samband.

Den mest påtaliga riskökningen påvisades i en svensk studie (Ringbäck-Weitoft, 2005). Män som angav svåra besvär av oro, ängslan och ångest löpte under en följande femårsperiod en nio gånger högre risk för att begå självmordsförsök. För kvinnor med motsvarande besvär ökade risken för suicidförsök trefalt. 

Resultatet har konsekvenser för hur den ökade förekomsten av oro, ångest ska tolkas. Under de senaste 15 åren har förekomsten av dessa besvär ökat markant, särskilt bland unga. En tolkning är att människor idag är mer benägna att rapportera dessa typer av besvär men att de i övrigt inte har några långsiktiga konsekvenser. Denna samställning tyder dock på att trenden pekar på en ökad risk för allvariga problem i form av suicid/suicidförsök.

Av denna anledning är det viktigt att känna till vad ångest är och hur du hanterar om den kommer över dig. 

Jag länkade i ett tidigare inlägg till Ludmillas blogg/ångestskolan. 

Vad kan vara till stor hjälp är att tala med någon som vet vad ångest innebär och kan lugna dig då det känns som mest olidligt. Det är inte ett statiskt tillstånd utan en ångest attack går i de flesta fall över inom 20 minuter. 

Ett inlägg kommer inom kort om hur du konkret kan hantera ångesten när den kommer. 

Information från www.fhi.se

Följa bloggen på Bloggtoppen.se

Kategori: Allmänt

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Vad är ångest?

Kategori: Fakta kring suicid

Jag har tänkt att behandla ämnet men fann idag en väldigt välskriven beskrivning om vad ångest är och hur du kan hantera den på Ludmillas blogg, en ångestskola.

Klicka här

Våga vilja leva vidare

Kategori: HoppÄr livet slut nu? 

Den frågan ställer vi ofta när vi har drabbats av en svår förlust. Det kan röra sig om en älskad persons bortgång, skilsmässa, separation eller en svår sjukdom. Varje förlust är förenad med sorg och smärta. Ju större förlust desto djupare smärta.

Harold Bloomfield (känd psykiater och författare världen över) Melba Colgrave (familjerådgivare) och Peter McWilliams (nutida poet) har - med sina olika specialkompetenser - tillsammans skapat en unik bok. Den är mycket lättläst trots sitt gedigna innehåll och ämnets svåra karaktär.

Så här skrev signaturen Stefan på SVT:s hemsida efter tsunamikatastrofen: "Vill gärna tipsa om mitt livs mest betydelsefulla bok som "räddade livet" på mig under en svår kris en gång i livet: Våga vilja leva vidare efter en svår förlust. Det är den bok jag skulle behålla om jag bara fick äga en bok. Den kan komma väl till pass nu när så många känner sorg."


Hoppfull bok 
 "Våga vilja leva vidare" är en bok som på ett lätt men genialiskt sätt ger fakta om sorg, ger livsmod och värdefulla tips. De 94 mycket korta kapitlen skrivs i punktform och varvas med dikter som är lätt att känna igen sig i. Boken ger en mycket handfast vägledning och lämpar sig mycket bra för människor som är mitt i det svåra. Även som professionell hjälpare kan man ha nytta av att läsa och förmedla vidare av bokens hoppfullhet.
 av giggi, 2005-10-25Författare: 

Melba Colgrave

Författare: 

Peter Mcwilliams

Författare: 

Harold BloomfieldBoken finns att beställa på Adlibris.comHar du själv läst den? Kommentera gärna

Det gav mig hopp

Kategori: Hopp

 

 

Läste GP nu på morgonen. Jag upptäckte en annons som gjorde mig väldigt glad.

Det var en annons om suicidprevention från WNS. Det är första gången jag stöter på en annons eller information kring suicidprevention utan att jag själv sökt upp den.

Det gav mig hopp. Det händer något. Vi går framåt.

 

Om WNS - Västsvenska Nätverket för Suicidprevention

Nätverket är en religiöst och politiskt obunden ideell förening, ledande i Väst inom Suicidprevention. Utan eget vinstsyfte säljer vi utbildningar/föreläsningar och suicidpreventiva insatser och driver olika projekt till och för kommuner, stadsdelar, landstingsdrivna enheter, kyrkan och privata företag, studieförbund m fl. Vi är ett utav sex fristående regionala nätverk samordnade av Nationella Suicidpreventiva Centret, NASP, baserat vid Karolinska Institutet i Stockholm. Med de prioriterade verksamhetsområdena Västra Götaland och Halland kan vi bidra till att öka kunskap om och intresse för att förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. I nätverkets styrelse finns bland annat representanter från SPES (Riksförbund för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd), Psykiatrin, Folkhälsan, kyrkan och skolhälsovården.

Stöd WNS arbete på plusgirot: 221197-7

 

Hemsida: www.suicidprev.com

Minnen

Kategori: Sorgen
Var på 25-års fest igår. Födelsedagsbarnets Pappa höll ett tal till sin dotter. Blev väldigt berörd.

 Kom att tänka på min egna 25-års dag då min Pappa höll ett tal till mig. Det var den sista av mina födelsedagar som han närvarade. 

Det känns väldigt tungt att han inte kommer närvara på några fler. Ännu värre att hur jag än tänker kan jag inte minnas vad han sa i talet till mig...det är helt borta.

Alltid när jag blir som mest ledsen och uppgiven brukar jag fokusera på allt jag faktiskt har här och nu. 
Min underbara Mamma, mina bröder, mina fantastiska vänner och alla andra som älskar mig. 
Det ger mig energi att orka när det känns som mörkast. 

Det ger mig styrka...och hopp. 

Behandling av depression

Kategori: Allmänt

 

 

Vid tidigt upptäckt och därför lättare depression kan det räcka med enbart samtalsbehandling, eventuellt i kombination med något sömnförbättrande läkemedel. Oftast behöver emellertid också den tidigt upptäckta eller lättare depressionen behandlas med medicinsk behandling för att inte den inte ska förvärras över tiden och för att undvika onödigt lidande för patienten.

Vid en medelsvår eller svår depression väljer läkaren ofta att kombinera samtalsterapi med en medicinsk behandling.

Det finns flera grupper av läkemedel med vetenskapligt dokumenterad effekt på depression.

Några generella drag hos medicinsk antidepressiv behandling

 

Det finns olika typer av läkemedel mot depression. Några drag gör sig gällande för all medicinsk antidepressiv behandling.

Behandlingstid : Full verkan inträder normalt först efter 4-6 veckor. Ses ingen effekt efter påbörjad behandling kan det vara nödvändigt att öka dosen av det utskrivna preparatet, byta till ett annat eller eventuellt kombinera olika preparat. Även om patienten tillfrisknar ska vederbörande fortsätta behandlingen en längre tid för att förhindra snabbt återfall. Vid en depression medicinerar man minst sex månader, men vid uppprepade depressioner i flera år.

Verkningsmekanismer: Gemensamt för verkningsmekanismen är att alla preparat ökar aktiviteten i vissa nervbanor i hjärnan, vilka använder serotonin eller noradrenalin som signalämnen.

Biverkningar: Ett problem med antidepressiv medicin är biverkningarna. Nedanför nämns de viktigaste och vanligaste.

Handelsnamn och medicingrupp: Alla mediciner har en kemisk beteckning, men saluförs ofta under olika handelsnamn. Ett bestämt preparat kan därför säljas under flera olika namn.

Antidepressiva läkemedel indelas i olika grupper enligt deras verkningsmekanismer. Bakgrunden för indelningen är inte viktig, men kan vara praktisk att känna till, då olika grupper kan ha olika biverkningar.

Olika typer av preparat är tricykliska antidepressiva, SSRI-preparat ("lyckopiller"), MAO-hämmare, andra medel och litium.

 

Läs mer här.

 

Har du varit deprimerad?

Kategori: Allmänt
Har du varit eller är deprimerad och vill dela med dig av dina erfarenheter eller tips på hur du kommit ur eller hanterar det så kommentera gärna här!

Hur vanligt är det med depression?

Kategori: Fakta kring suicidHur vanlig är en depressiv sjukdom?

Vi vet att just nu har cirka fem procent av vår befolkning i vuxen ålder en depressionssjukdom av sådan svårighetsgrad att hon eller han behöver hjälp från sjukvården. Risken för ett återfall i en ny depressiv episod är stor. Har man haft till exempel två episoder är risken för en tredje episod 75 procent.

Detta betyder att depressionsjukdomen idag är en av våra allra största folksjukdomar. Den är vanligare än diabetes som kräver insulinbehandling och högt blodtryck som kräver läkemedelsbehandling.

Det här förhållandet är emellertid ganska okänt både bland allmänheten och tyvärr även inom den medicinska yrkeskåren. Därför behövs mer uppmärksamhet kring detta område. Återkommande depressionssjukdom kan vara en livslång och livshotande sjukdom.

 

 


Uppdaterad: Stina Nordqvist, journalist

 

Vad är en depression?

Kategori: Allmänt

 

 

Depression 

Att då och då känna sig ledsen, nedstämd, deprimerad eller vilka ord man nu vill använda, är något som händer oss alla då tillvaron blir besvärlig. En nära anhörigs bortgång, en bruten kärleksrelation, en ekonomisk kris eller strul på arbetsplatsen är bara några exempel som kan göra oss ledsna och förtvivlade.

Detta är dock en del av livet och det är normalt att i dessa situationer reagera med sorgsenhet, ängslan och oro. Reaktionerna är naturliga och begripliga och har givetvis ingenting med sjukdom att göra. Våra känslor kommer oftast till ro efter en tid, kanske med hjälp och stöd av någon närstående klok person.

Depressiv sjukdom

Ibland händer det emellertid att vi blir ledsna, deprimerade även när vi tycker att det inte finns någon tydlig orsak till detta. Plötsligt blir vi modlösa, har svårt att få saker och ting uträttade, ingenting är längre roligt, ingenting ger oss längre någon glädje.

Det känns som om vi presterar sämre än andra, vi duger inte mycket till och framtiden ter sig mörk. Ingenting kommer att bli som förut. Vi har inte mycket att leva för. Mörka tankar med livsleda kommer att mer och mer styra våra tankar och steget till ett självmordsförsök för att slippa detta elände kan bli allt kortare.

Risken att under trycket av en depressiv sjukdom utan behandling, ta sitt eget liv ligger på upp mot 20 procent. Denna dödsrisksiffra överstiger med stora marginaler dödsrisken för många kroppsliga sjukdomar.

Det som beskrivs ovan är alltså en depression som antagit formen av en sjukdom, en depressiv sjukdom. Gränsen till sjukdom dras då man inte längre kan hitta en lättförklarlig reaktion på yttre händelser.

 

 

Författare:

Uppdaterad:
Stina Nordqvist, journalist

 

Broschyr på gång

Kategori: Vad är på gång?
Äntligen är Sverige på gång med en broschyr för efterlevande vid självmord.

Det glädjer mig väldigt :)

Vårt grannland Norge har redan en. Den kommer att ligga till grund för den svenska motsvarigheten.

Ni hittar den här.
Det framstår som väldigt underligt för mig att det inte kommit förr. Säg något som inte har en broschyr i dagsläget...det finns broschyrer om allt, som delas ut överallt och till och med kommer i brevlådan, vare sig man vill eller inte.

Även om man kan tycka att det har tagit alldeles för lång tid så får man gjädjas över att det kommer en nu.

You are in the arms of an angel

Kategori: Allmänt

...det är det enda som tröstar

Suicidpreventiva dagen 10 september

Kategori: Vad är på gång?

 

 

 

 

Nollvision för suicid inom SLL

 

Var? Kulturhuset, Studie 3, Stockholm

När? 10 september 2009         13.00-17.00

Kostnad? Fri entré -ingen föranmälan

 

Program ( tiderna är cirka tider)

 

1. 13.00 –13.15                                                                  

Danuta Wasserman, chef för NASP, välkomnar              

 

2. 13.15 –13.35                                                    

Catarina Andersson-Forsman hälso-och

sjukvårdsdirektören, Stockholms läns landsting

 

3. 13.35 –13.55                                                        

Marie Ljungberg Schött Stockholms och Ekerös

Sjukvårdsstyrelses ordförande.

 

4. 13.55 –14.15                                                     

Danuta Wasserman presenterar NASP:s

internationella uppdrag/projekt inom WHO/EU

 

5. 14.15 –14.35                                                  

Ludmilla Rosengren från SPES –SuicidPrevention

och Efterlevandes Stöd

 

6.    14.35-14.55

Lars Wiklund från SPES –SuicidPreventionoch

Efterlevandes Stöd

PAUS

 

7. 15.40 –16.00                                                        

Inga-Lill Ramberg: Utvärdering av ”Aktion

Livräddning ”

 

8. 16.00 -16.20                                                          

Jussi Jokinen: Lex Maria anmälningar av

självmord hos unga vuxna inom Stockholms län.

 

9. 16.20                                                           

Avslutning: Danuta Wasserman

 

Tyvärr bor jag inte i Sthlm annars hade jag absolut närvarat.

 Men ni som har möjlighet - ta er dit! 

Tabueringen kring suicid och dess effekt

Kategori: Fakta kring suicid

 

"Tystnad....."

 

 

 

Jag funderar kring varför människor är så rädda att tala om depressioner, att man mår dåligt, om suicid (medicinsk term för självmord) och samt tankar kring suicid. Är tystnaden kring suicid ett sätt att stoppa huvudet i sanden?

 

"Så länge vi inte talar om det så finns det inte"...å det kan väl vara sant i just din omedelbara närhet...tills någon du älskar tar sitt liv. 

 

Människor verkar ständigt intala sig själva att "det kan inte hända mig"...tills det gör det. För ett självmord kan hända i alla familjer, i alla skolor, på alla arbetsplatser etc etc.  

 

Är det inte bättre att förbereda sig och sin omgivning i preventivt syfte genom att samtala och skaffa sig kunskap. I livet händer många oförutsedda saker som de flesta vet. Är det inte klokt att förbereda sig så väl som möjligt? Det är skillnaden mellan liv och död vi talar om. 

 

Du hoppar väl inte i havet utan att kunna simma? Och även om du har tänkt att kasta dig i så kan det väl vara väldigt bra att kunna simma om någon annan ramlar i? Att rädda någon som drunknar är självklart...och du vet förmodligen hur du skall göra från simskolan...Vad får vi lära oss om suicid?

 

Var kommer tabun kring ämnet suicid ifrån?

När jag har läst har jag förstått att det finns en teori kring att kristendomen kan ha skapat en viss tabu. I hundratals år har det varit förbjudet att ta sitt liv, ja att ens tänka på det. De som tog sitt liv hade fallit för Djävulens frestelser och var dömda till evig pina i helvetet. På denna tid var det den allmänna uppfattningen och suicidfrekvensen var låg. 

 

"Tabueringen, förbudet att ta sitt liv, ja, att ens tänka på att inte vilja leva längre, lever kvar än. Den största effekten är att vi har få ord på detta område, egentligen bara tre: suicidtankar, suicidförsök, suicid. Det gör att folk inte vet vad de ska säga när någon tänker att det vore bättre att få dö, eller till de efterlevande, när någon tagit sitt liv. 

 

Det finns många myter på detta område, t.ex. ”De som tar sitt liv talar inte om det. De som talar om det gör det inte.” Den främsta funktionen hos denna och liknande föreställningar är att vidmakthålla känslan att vi inte kan göra någonting. Att inte tala om suicid befriar oss från mycken oro. Men priset är att vi inte förstår hur det hänger ihop, varför det händer.  Och vi kan inte heller minska antalet självmord om vi inte talar om suicid

 

Situationen försvåras av att samtal om död och döende, liksom samtal om psykisk sjukdom också är svåra. I de flesta fall beror detta på okunskap när det gäller hur man skall möta en människa i kris samt vad man konkret kan göra åt saken.

Låt oss tala öppet om dessa viktiga problemområden och utveckla mer kunskap och ett mer detaljerat språk om vad det handlar om!

 

I dag måste vi ta till oss den kunskap som finns om suicid och dess orsaker och utveckla det förebyggande arbetet, suicidpreventionen, ur denna kunskap. "


Vi som redan förlorat våra kära kan aldrig få dem tillbaka...men jag ska göra allt jag kan för att inte fler skall drabbas.

 

Information från: Fokus på anhöriga, nr 14 juni 2009.

De flesta som tar sitt liv är pensionärer

Kategori: Fakta kring suicidKände ni till detta? 

Det gjorde inte jag. 
Kanske för att jag inte hört om någon i min närhet som tagit sitt liv på ålderns höst. 
Men de äldre i vårt samhälle utgör den mest representerade åldersgruppen när det kommer till suicid

"Fyra svenskar tar sitt liv varje dag. En av dem är pen- 

sionär. Pensionärer utgör 17 procent av befolkningen, men de svarar för 

25 procent av alla suicid. Vi vet att 90 procent av alla som tar sitt liv har 

en bakomliggande psykisk störning, oftast en depression. Det finns inget 

annat medicinskt tillstånd, där man tillåter 1 500 döda varje år utan att 

sätta in alla vetenskapliga och kliniska resurser. Det är förbluffande att 

man tillåter detta år efter år. Enda rimliga förklaringen är att man inte 

riktigt vill ta i det. Det är ju ett förbjudet område. 

 

Äldres suicid är särskilt svåra att förutse, de kommer ofta oväntat och 

med våldsamma metoder. Bland unga människor kan det gå 30–40 

suicidförsök på varje suicid. Hos äldre är motsvarande siffra 2–4. Äldre 

använder oftare våldsamma metoder, såsom hängning och hopp från 

hög byggnad, som leder till döden. Suicidförsök är därför ett allvarligare 

varningstecken hos äldre."

 

Information från: Fokus på anhöriga, nr 14 juni 2009,  

Kan inte ta bort dig

Kategori: Sorgen
Har suttit och stirrat på din msn idag. Nästan som om jag väntar mig att du ska logga in från andra sidan och en din röda gubbe skall bytas ut mot en grön...fast att jag vet att det inte kommer att hända. Kan inte ta bort dig från listan..det känns så definitivt då.

Det hugger till i bröstet när jag bläddrar i mobilens telefonbok och jag måste gå förbi ditt namn. Inte heller ditt nummer kan jag radera. Inte än...

Det tog mig nästan 2 år innan jag kunde radera Pappas nummer i mobilen.
 Så länge jag hade det kvar hade jag både en Mamma och en Pappa i listan. Så många gånger jag ringde till hans mobilsvar innan de tog bort det. Och efter det försvann ville jag fortfarande ringa även om jag visste att han inte fanns i andra änden. 

Jag ville inte inse att han inte längre var kvar hos oss. 

Jag satt och luktade på hans kläder, bar hans halsband och stirrade på hans bild precis som om det skulle ge mig honom tillbaka.

Glorifiering av självmord

Kategori: Allmänt
Hur är man funtad när man döper sitt rockband till "Suicid girl lovers rock band"? Jag bara undrar...

Många gånger när jag sökt information kring suicid kommer jag in på sidor som har allt annat än suicidprevention i åtanke. Detta är fruktansvärt och borde inte få förekomma. Även om det inte är förbjudet så är det för mig självklart att människor borde besitta ett sådant samhällsansvar att det framstår som självklart att inte på något sätt romantiserar eller upphöjer självmord på något sätt.  

"Att döpa skivbolag, rockband och drinkar till ett namn där ordet ”suicide” ingår - det är ett uttryck för den romantisering och glamourisering som ungdomar kan känna inför fenomenet självmord - farligt, förbjudet - men kanske också en möjlighet, en utväg man tänkt på någon gång, eventuellt ett maktmedel och därför också lockande.

Unga människor har öppna, känsliga och på grund av - helt naturligt - bristande erfarenhet kanske ibland också okritiska och naiva sinnen. De tar därför lätt intryck,vill pröva på nyheter, suggereras till olika beteenden och moden. Ett enkelt exempel på denna mottaglighet är popgruppen The Beatles som fick stora framgångar på 60- och 70-talen - inte bara med sin musik, utan också med sina frisyrer . ”Rock and Roll Suicide” heter en av David Bowies låtar på albumet Ziggy Stardust. David Bowie har länge varit en karismatisk ungdomsidol, en megakändis, en häftig person - sjunger han om ”suicide”, ja, då är ”suicide” häftigt… Och på så vis bidrar Bowie till glorifieringen av självmordet.

På Internet finns allt. Förutom att koppla ”suicide” till romantiska, mystiska, spännande sammanhang finner man också websidor som konkret förespråkar självmord, och detaljerat visar hur man skall gå tillväga (”Want to know how to behead yourself? Just go online.” Munro, 2001). - ”Death Net”, ”A Practical Guide to Suicide”, ”Alt.Suicide Holiday” är bara några av namnen på dylika självmordssajter.

Många har oroats av websidor och internetfora där man uppmuntrar och till och med ger vägledning om hur man skall begå självmord - kan dessa företeelser leda till en ökning av antalet självmord, särskilt hos mottagliga, lättsuggererade eller redan suicidala individer. Hos ungdomar." 

Sidor som uppmanar till självmord eller demonstrerar tillvägagångssätt borde omedelbart stängas ner. 
Varför är inte det lika självklart som på andra sidor?

Information från:
Susanne Ringskog är överläkare, specialist i psdykiatri. Hon är verksam dels vid Nationellt och Stockholms Läns Landstings Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Stockholm, dels vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö. 

Självmordssmitta

Kategori: Fakta kring suicid

 Jag stötte på termen på Wikipedia.

"Werther-effekt (även självmordssmitta eller klustersjälvmord) kallas det fenomen som uppstår när en, oftast känd, persons självmord får till följd att andra begår självmord, ofta på liknande sätt. Fenomenet kan uppstå på en skola, en arbetsplats, eller i samhället i stort. Bland annat påstås att många begick självmord efter att Kurt Cobain, sångare i rockgruppenNirvana, i april 1994 tagit livet av sig, något som dock ej har gått att bevisa.

Termen Werther-effekt kommer från huvudpersonen i Goethes roman Den unge Werthers lidanden från 1774. Bokens huvudperson plågas av olycklig kärlek och begår självmord genom att skjuta sig. Det rapporterades att många unga män tog livet av sig på samma sätt efter att boken blivit en storsäljare.

Vetskapen om detta är viktig för media när det gäller hur man går till väga i rapportering av till exempel kända personers självmord. På grund av detta finns det i vissa länder särskilda policies för journalister vad gäller rapportering om självmord."

 

Jag har funderat på fenomenet själv tidigare. Jag tänker att när omgivningen ser det lidande och det trauma de efterlevande går igenom efter ett självmord borde detta verka preventivt. Förhoppningen är att någon som brottas med självmordstankar skall avskräckas och inte längre se det som ett alternativ. Men ju mer jag läst om suicid desto klarare har det blivit för mig att det ett självmord kan, och ofta har, en helt motsatt effekt.

Nu har jag återigen börjat fundera kring det då H tog sitt liv för snart två veckor sedan på samma sätt som min Pappa. Han var väl medveten om att Pappa ställt sig framför tåget och dog omedelbart. Han hade även påtalat att han ansåg att Pappa var väldigt modig som gjort så.

När jag läser om det i en skrift av Susanne Ringskog (*) är det ett känt faktum att självmord "smittar".

 

"Att det skulle existera något sådant som ”självmordssmitta” är ingenting nytt, specifikt för internetsajterna om självmord. Om ett självmord inträffat på en skola eller en militärförläggning eller kanske på en psykiatrisk avdelning, är det inte ovanligt att det följs av flera. Här handlar det ofta om individer som stod den avlidne nära, eller som själva redan hade en suicidal problematik som genom identifikation och imitation utlöstes i ytterligare ett självmord. Denna självmordssmitta, eller klustersjälvmord, är vanligast bland unga, och benämnes även ”Werther-effekten” efter Goethes brevroman från 1774, ”Den unge Werthers lidanden”

 

Visste ni detta?

 

(*) är överläkare, specialist i psdykiatri. Hon är verksam dels vid Nationellt och Stockholms Läns Landstings Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Stockholm, dels vid Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

 

Är du deprimerad?

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

 

 

Tankar på död och suicid kan vara tecken på depression. Mot det finns det hjälp. 

Därför är de viktiga att känna igen! Men ibland är det svårt. Fråga andra om du 

förändrat dig! 

 

 Om du under två veckor, mest hela dagarna: 

 

 • Är nedstämd och/eller initiativlös – inget är roligt; 

 • Inte kan koncentrera dig; 

 • Tänker på skuld, skam, död och suicid; 

 • Har problem med mat, sömn, trötthet 

     och hämning (talar med svag röst och har stela rörelser). 

 

Då har nedstämdheten tagit tag i kroppen. 

Du har deprimerat dig eller blivit överväldigad av en depression 

Då behöver du experthjälp: 

 

Information från: Psykisk livräddning, Jan Beskow och Li Wikström.

Självmord - en medveten handling?

Kategori: Allmänt

I Wikipedias hemsida står det vid beskrivningen av självmord att det är en medveten handling att ta sitt liv. 

Detta är definitionen av medveten:

"Att ta ett medvetet beslut betyder att man tänkt igenom vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan ha. Att göra någonting omedvetet betyder att göra någonting utan kunskap om att man gör det, utan att tänka på det, eller utan att veta om det (jämför även undermedvetet)."

Jag håller inte med om detta. 
Min personliga uppfattning är att man är allt annat än medveten om vad beslutet innebär eller vilka konsekvenser det kommer att ha. 

Jag tror att den självmordsbenägne snarare befinner sig i en "omedvetenhet". 
Smärtan, ångesten och uppgivenheten är det som styr handlingen och inte en medvetenhet. 

Önskan att komma ur det tillstånd denne befinner sig i till varje pris (då personen är av den felaktiga uppfattningen att det inte kommer att kunna bli bättre) tror jag är det som styr...inte den medvetna handlingen.

Vad tror ni?

Självmordsförsök i olika åldrar

Kategori: Fakta kring suicid


Observera att som visas är antal PER 100 000. Vi är ca 9 miljoner människor i Sverige. Fruktansvärda siffror. 

Vad som skrämmer mig är hur drastiskt kurvan för unga kvinnor mellan 16-24 år stigit. Vad som kan utläsas är att unga kvinnor inte mår bra och helt uppenbarligen inte får den hjälpen de behöver. 

Och det utreds och sammanställs förslag till åtgärder...men unga människor mår så dåligt under tiden att de skadar sig och försöker ta sitt liv. 

Känner en oerhörd frustration över den tid det tar.

 


Ett självmordsfritt Sverige, WNS förslag

Kategori: Fakta kring suicid


Visionen: Ett självmordsfritt Sverige

Hur kommer vi dit? Här är konkreta förslag:


 1. Bryt den kollektiva tystnaden. Våga tala om självmord.
 2. Anta ett nationellt program för utveckling av suicidprevention, anta en noll-vision och anslå medel för att genomföra detta.
 3. Skapa lokala suicidpreventiva team, utbilda dem, ta fram handlingsplaner.
 4. Utbilda lärare och elever i livskunskap, utveckla skolhälsovården och se till att suicidprevention ingår i utbildningen av vårdpersonal, lärare, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten m.fl.
 5. Höj kvalitén på vården för suicidala patienter och deras närstående. Satsa stort på utbildning av terapeuter, som bedriver evidensbaserad psykoterapi samt jämställ tillgänglighet och ekonomi för sådan psykoterapi med övrig sjukvård.
 6. Förebygg ångest, stress och depression genom att låta det goda samtalet genomsyra arbetsplatserna.
 7. Lär av goda exempel både inom och utom landet.
 8. Minska olika former av människors utanförskap beroende på exempelvis etnicitet men också psykisk sjukdom och missbruk.
 9. Höj det statliga anslaget till forskning om suicidprevention så att det anpassas till problemområdets storlek och utveckling.
 10. Ge Riksförbundet SPES och de regionala suicidpreventiva nätverken ett rejält ekonomiskt stöd.

  Se WNS hemsida

Min andra förlust i suicid

Kategori: Sorgen

Jag har bara skrivit om min första förlust i suicid, Pappa. 

Min andra skedde alldeles nyligen. Min brors närmsta vän, som var en vän till familjen likaså, tog sitt liv den för drygt en vecka sedan. Han ställde sig likt Pappa framför tåget. 

Tragedi...det är det ord som beskriver händelsen bäst. Jag har först nu börjat förstå att det har hänt. Det är en tragedi. Inte ens 35 år fyllda, nygift och en liten dotter....så fruktansvärt.

Jag lider för att han är borta, för att min bror har det så jobbigt nu och för att jag vet vilket fruktansvärt lidande hans familj har framför sig. Hur mycket tankar och känslor de kommer att brottas med. Hur deras liv vänts upp och ner. Hur allt är kaos. Alla sömnlösa nätter... 

Samtidigt som jag sörjer att han lämnat oss och lider för att han inte kunde se någon annan utväg så river hans död upp så mycket gammalt. Känslor som jag faktiskt inte haft närvarande i min vardag på ett bra tag kommer tillbaka som ett brev på posten. 

Ytterligare en underbar person har vi förlorat...en person som vi aldrig kommer att få tillbaka.....det gör mig så fruktansvärt ont. 

Jag skulle bara vilja säga till honom;

 "Vi hade fixat detta. Du hade kommit ur det mörker du befann dig i. Det var inte ett statiskt tillstånd. 
VI fanns ju här för att hjälpa dig. Du hade kunnat få den hjälp du behöver. Du var inte ensam. 
Det hade kunnat bli bra igen.....
Du har lämnat så många människor efter dig som älskar dig, saknar dig, som hade gjort vad som helst för dig och som nu kommer lida något fruktansvärt på grund av att du inte finns här längre"
Psykisk livräddning

Kategori: Att hjälpa en medmänniska

 

 

 

 

Mannen/kvinnan som tänkte på suicid. 

Hur nalkas honom/henne? 

 

Här några tips 

– fast det blir ändå olika varje gång: 

 

• Glöm allt annat. 

    Låt det ta den tid det tar. 

 

• Se den lidande medmänniskan 

    bakom det han/hon uttrycker. 

 

• Nalkas försiktigt 

    – backa om du blivit för närgången. 

 

• Be honom/henne berätta! Lyssna noga. 

 

• Försök finna ett sätt att tala, som ni  

    båda förstår. 

 

• Visa vad du känner, engagemang, vilja    

    till förståelse. Förmedla hopp. 

 

• Trygga, trösta, återupprätta. 

 

• Börja småningom tala om hur ni ska    

    lösa situationen just nu. Nästa steg. 

 

• Anknyt till andra: anhöriga, 

    andra hjälpare. 

 

 

 

 

Telefonjourer 

Bris, för barn och ungdom, 0200-230230 eller – om du hellre 

skriver – www.bris.se klicka på “BRIS-mejlen” 

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60 

Någon att tala med 031-711 24 00 

Jourhavande präst 112 

Kyrkans jourtjänst 031-800 650 

SPES, för närstående till människor som tagit sitt liv, 08 - 34 58 73. 

 

Hemsidor 

 www. suicidprev.com – WNS 

 www. spes.nu – SPES 

 www. ki.se/suicide – NASP 

 www. selvmord.no – Oslo universitet

 

Information från ""Pskykisk livräddning,

 En första lektion om suicidprevention för dig som tänker på självmord"

Jan Beskow ©, Li Wikström ordförande respektiv medlem i Västsvenska Nätverket för Suicidprevention, WNS

 

Ångest som bara delas upp på fler människor

Kategori: EfterlevandeNär någon tar sitt liv i förhoppning att fly sin smärta och ångest är det enda som sker att dessa känslor flyttas över på de efterlevnade.

De männsikor som blir kvar bär på smärtan istället.

Fy vad arg vad jag var på Pappa för att han lämnat mig med alla de känslor som jag stod med efter hans död. Så självisk han varit var det enda jag jag kunde tänka. Tänte han inte på oss när han lämnade oss och vilken smärta han skulle orsaka oss?

I dag har jag insett att han inte hade en tanke på oss på grund av att det enda som fyllde hans dag var smärta och det enda han kunde tänka på var hur han kunde fly den. Dagen han tog sitt liv präglades av tankar av att bli fri ångesten. Han "valde" inte att lämna oss utan såg det som sin enda möjlighet att bli av smärtan...vilket vi inser var helt fel men han inte förmådde att se i sitt tillsånd.

Det är vanligt att de som väljer att ta sitt liv har en föreställning om att världen skulle vara bättre utan dem. Att ingen kommer sakna dem. Pappa utalade dessa orden. Jag förklarade för honom att han hade 3 barn som inte skulle klara sig utan honom. Att jag kommer skaffa barn som behöver en Morfar...vilket inte hjälpte......

Han valde en permanent lösning på ett tillfälligt problem.............

"Don't give up....U gonna make it"

Kategori: Hopp


Hörde Erik Hassle på Nyhetsmorgon i morse och tyckte han var fantastiskt bra. 

Jag sökte upp honom på YouTube och hittade denna låten, "Bump in the road" heter den. 

Tyckte att den kan var upplyftande när det känns tungt. 

Även om att förlora någon känns avsevärt värre än en "bula på vägen"...snarare som att köra rakt in i en vägg i 250 kg i timmen så finns det andra bitar i alla fall jag kan relatera till.

"Don't give up"...det alldra viktigaste i låten. Ge inte upp, för du kommer komma ut på andra sidan...

"U gonna make it" ...även om det känns så just nu så gör man det bara.

"Out of the dark, into the light"...man är i ett mörker som man tror kommer vara för alltid. Men ljuset kommer att komma tillbaka...även om det går väldigt sakta.  

"U are not the first"...du är inte ensam om din sorg. Tillsammans kan vi ta oss igenom det.

"We all go trough it"....alla mår dåligt någon gång...vi är bara fruktansvärt dåliga att tala om det. 

Massa styrkekramar!
Statestik, antal självmord 2003-2005

Kategori: Fakta kring suicid     
Självmord i Män i Sverige 2003-2005 - alla åldrar

  Säkra Osäkra Total
2003 775 201 976
2004 833 172 1005
2005 835 200 1035
Total 2443 573 3016


Självmord i Kvinnor i Sverige 2003-2005 - alla åldrar

  Säkra Osäkra Total
2003 333 71 404
2004 321 70 391
2005 384 97 481
Total 1038 238 1275


Informationen är hämtad från ki:s hemsida och alla statestik kan du läsa här.

Under män 2005, säkra, återfinns min Pappa. Känns helt orealistiskt.
Totala siffran för antalet självmord 2005 var 1516. En skrämmande hög siffra. Vad som skrämmer mig än mer är att den blivit högre för varje år som går.

Följa bloggen

Kategori: Allmänt

bloglovin

"Mörkertalet" som inte rubriceras som självmord

Kategori: Fakta kring suicid


Utöver alla de som tar sitt liv varje år som återfinns i statestiken finns ett stort mörkertal. Min personliga uppfattning är att det i de flesta fall hänger ihop med skammen som jag skrev om i ett tidigare inlägg.

Under min egna skoltid var det både en kille och en tjej som "ramlat" ner från balkongen. Och så fick det heta i nästan 15 år, tills för en vecka sedan då jag talade om mina egna förluster i suicid. Jag fick berättat för mig att tjejen faktiskt tagit sitt liv men att de anhöriga valde att inte säga som det faktiskt var. Att skolan tagit upp det som hänt till debatt hade jag föredra, att sucid hade debatterats och informerats om. Tänk vilken skillnad det gjort i mitt liv...och förmodligen i så många andras med.

Mörkertalet misstänks vara väldigt stort, att många oförklarliga dödsfall samt att trafikolyckor med dödlig utgång egentligen är förtäckta självmord.

Här följer lite mer information från ki:s hemsida:

"Diagnosen om dödsorsak utfärdas av läkare, som även skriver ett dödsorsaksintyg.

Man skiljer på "säkra" och "osäkra" självmord.

Enlig den Internationella klassifikationen för dödsorsaker och sjukdomar, ICD, är säkra självmord de fall då inget tvivel råder om det var ett självmord eller ej, medan diagnosen osäkra självmord används när man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, dvs om det var en olycka eller avsiktlig handling.

I Sverige är andelen osäkra självmord relativt hög. De flesta osäkra fallen är olika typer av förgiftningar. Det finns en stor underrapportering av faktiska självmord om man väljer att räkna bara säkra självmord. Så mycket som 70-75 procent av de osäkra självmorden har efter psykologiska undersökningar skattats som självmord. Ett stort mörkertal finns bl.a. hos äldre vilkas självmord rubriceras som sjukdom och bland trafikdödade vilket rubriceras som olyckor. Därför väljer man oftast att slå ihop "säkra" och "osäkra" självmord för att få en mer rättvisande bild."

För mer information gå till denna sida

Vad jag vill ha sagt med inlägget är att den redan alldeles för höga siffran om antalet självmord/ år i verkligheten är ÄNNU högre.Kunskapsbristen när det kommer till suicid

Kategori: Fakta kring suicidEtt stort problem i dagsläget är okunskapen som råder och de felaktiga antagande som folk bär på.

Jag visste ingenting om självmordsbenägenhet eller suicid innan jag förlorade min Pappa. Varför är det så? Jo för ingenstans på vägen till vuxenlivet hade jag fått någon som helst information om det. Jag stod inför något som jag inte visste något om eller hur jag skulle hantera det.

Jag har fått lära mig att livrädda i simskolan, hur man gör en manöver när någon sätter i halsen, hur man släcker bränder på kläder, på spisen och med en bransläckare. Jag fick lära mig att man ska krypa på golvet om det blev rökigt, att man ska ge något sött till den som har diabetes...osv osv osv. Men aldrig har jag fått lära mig hur man beter sig mot en männsika som är deprimerad eller bär på självmordstankar. Det talas helt enkelt inte om det.

Detta är något som upprör mig väldigt idag. Om de flesta människor saknar kunskap i ämnet hur skall man då kunna hjälpa någon i kris. Varför får man inte lära sig om suicid i skolan?

Varför anses det så farligt att tala om faktumet att man mår dåligt? Så länge okunskapen råder så är det väldigt svårt att kunna göra något...helt enkelt för man vet inte vad man skall uppmärksamma eller göra.

Sedan man införde livskunskap på schemat i USA hade självmorden minskat. Jag tycker det är självklart att det skall finnas även här.

Hade jag haft den kunskap i dag kan jag inte säga att min Pappa hade levt men jag hade haft mycket bättre förutsättningar att hantera situationen.

Detta pågår i dagsläget och nyhetsbrevet går att läsa i sin helhet på ki:s hemsida

"Den 13 mars (2008) överlämnade äldre - och folkhälsovårds- minister Maria Larson
dokumentet En förnyad folkhälsovårdsproposition till riksdagen.
Propositionens 8:de paragraf omfattar Självmordsprevention och bygger på
Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag till Nationellt program för
självmordsprevention - en övergripande vision och nio strategier, som
överlämnades till regeringen i december 2006. I propositionen skrivs att -
Självmord går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att
motverka psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för
självmord ständigt måste förbättras.- Regeringen vill anta en nollvision, att
ingen skall behöva ta sitt liv, medan Statens folkhälsoinstitut (FHI) och
Socialstyrelsen (SOS) anser att det finns etiska problem förknippade med
självmordsprevention, vilket medför att dessa myndigheter i stället för nollvision
föreslår att ett självmordsförebyggande program bör ha att minska antalet
självmord, som övergripande mål.
I propositionens andra avsnitt Insatser som främjar goda livschanser för mindre
gynnade grupper beskrivs hur man kan förebygga självmordsförsök och
självmord bland skolelever. Här avser regeringen avser att ge FHI, i samråd
med Myndigheten för skolutveckling och NASP, i uppdrag att utarbeta ett
informationsmaterial och en strategi för hur materialet kan spridas till lärare och
annan skolpersonal. FHI och SOS utgår ifrån undersökningen SOS 2006:77
”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa” och föreslår bland annat att det görs en
vetenskaplig sammanfattning över vilken effekt de pedagogiska insatser som
gjorts, egentligen har. Regeringen anser att skolhälsan och elevvården har ett
särskilt ansvar för det hälsobefrämjande arbetet. Läs avsnittet om
självmordsprevention i det bifogade dokumentet Folkhälsopropositionen, § 8
Självmordsprevention."
I

Helt oförståligt för mig att detta sker först nu...en nollvision har ju varit en självklarhet i trafiken i många år.

Suicidpreventiva dagen Nollvision för suicid inom SLL

Kategori: Vad är på gång?

Suicidpreventiva dagen Nollvision för suicid inom SLL

10 september 2009 13.00 – 17.00 Kulturhuset, Studie 3, Stockholm

Fri entré - ingen föranmälan

Preliminärt Program

1. Danuta Wasserman, chef för NASP, välkomnar (c:a 10 minuter)

2.Catarina Andersson-Forsman hälso- och sjukvårdsdirektören, Stockholms läns landsting (c:a 10 minuter)

3.Marie Ljungberg Schött Stockholms och Ekerös Sjukvårdsstyrelses ordförande (c:a 10 minuter)

4.Danuta Wasserman presenterar NASP:s internationella uppdrag/projekt inom WHO/EU (c:a 15 minuter)

5.Ludmilla Rosengren från SPES (c:a 20 minuter)

6.Inga-Lill Ramberg: Utvärdering av ”Aktion Livräddning ” (c:a 20 minuter)

7.Jussi Jokinen: Lex Maria anmälningar av självmord hos unga vuxna inom Stockholms län. (c:a 20 minuter)

8.Anne Stefenson: Redovisning av en studie som fokuserar på de utredningar som gjorts av fall av långvarig psykos och fullbordade självmord.

9.Avslutning: Danuta Wasserman

Skuldkänslor hos efterlevande när någon tagit sitt liv

Kategori: Efterlevande


Skuldkänslor är vanliga efter dödsfall över huvud taget, när det handlar om självmord blir de ofta starkare. Till smärtan, sorgen och saknaden kommer alla förtvivlade frågor om "varför?". 

De som blir lämnade efter står i en kaos av känslor. Frågor som varför? Kunde jag göra något mer? Borde jag upptäckt? osv. 

Det är en känslostorm som inte går att föreställa sig när man inte själv befunnit sig i den. 

Trots att min rationella sida inom mig sa att jag inte kan bära ansvar för en annan persons liv så tog så ofta känslorna övertaget. Jag analyserade allt min Pappa sagt och gjort från dagen han tog sitt liv och bakåt. Detta är en naturlig del i processen för någon som lämnats kvar. Det viktiga att minnas är att DU inte kan bära ansvaret för att en person tar sitt liv. 

Jag har fått inse och acceptera att jag inte kunde rädda honom. Jag talade med honom 1,5 h innan han ställde sig framför x2000. Han var hur "normal" som helst. Han frågade mig om hur det gick med plugget och vi bestämde att vi skulle ta en promenad dagen efter. Han hade nyss kommit hem från jobbet. Inget var annorlunda än någon annan dag....inte för oss i omgivningen i alla fall. Ändå kom skuldkänslorna som ett brev på posten. Borde jag fattat?

När känslorna inte längre styrde helt utan förnuftet kunde göra sig hört förstod jag att ingen annan levande människa kan bära skuld för att någon tar sitt liv. Idag är det självklart för mig. Men idag är det snart 4 år sedan och jag ser det ur ett annat perspektiv. 

Oavsett om du vetat om att någon var självmordsbenägen eller inte så kan du inte vid ett fullbordat självmord ta på dig skulden för att en annan person tar sitt liv.

Vad jag vill säga till dig som står närmare förlusten i tiden eller känslomässigt är att tankar kring skuld kommer vanligtvis i samband med att någon tagit sitt liv trots att de inte något sätt är berättigade.  

När man söker på olika hemsidor på ämnet skuldkänslor i samband med suicid är det svårt att finna information kring skuldkänslorna och hur man hanterar dessa. Därför kände jag att det vara av vikt att jag skrev om ämnet. 

Kommentera gärna om dina egna tankar eller erfarenheter. 

Wikipedias defintion av självmord/suicid

Kategori: Fakta kring suicid

Självmord eller suicid[1] är den medvetna handlingen att ta sitt eget liv. Orsaken till att människor försöker begå självmord är många: Ofta finns där en känsla av hopplöshet, en brist på framtidstro, eller en låg värdering av det egna livet, vilka alla kan ses som symptom på depression. Självmord föregås ofta av en personlig kris,[2] och inte sällan ett intensivt intag av alkoholdrycker eller andra droger som en del i själva självmordet eller för att övervinna rädslan att ta steget att med andra medel ta sitt liv. Ibland väljer människor med smärtsamma sjukdomar att ta sitt liv istället för att invänta en oundviklig död.

De flesta självmordsförsök leder inte till döden. De flesta som lyckas ta sina liv är män, men de flesta som försöker ta sina liv är kvinnor. Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre människor (vid 40-årsåldern börjar andelen minska eftersom andra orsaker ökar kraftigt, däribland cancer och hjärtproblem), trots att det begås fler självmord av äldre.

Självmord upplevs ofta som en katastrof av de efterlevandes anhöriga och vänner, och ses som en stor kostnad för samhället. Självmord är tabu nästan överallt i världen.

Behöver du akut hjälp?

Kategori: Vart finns hjälp?


♥Kontakta din vårdkrets på ditt psyk

♥Kontakta mobila teamet på ditt psyk

♥ Får du ingen akut hjälp - ring 112!

♥ Nationella Hjälplinjen.Tel: 020-22 00 60. 
 Måndag-torsdag 17.00-22.00 och fredag-söndag 17.00-24.00. 

♥ Jourhavande kurator, Tel: 08-702 14 80 eller 112. 
 är tillgänglig 15.00-03.00 alla dagar.


♥ Jourhavande medmänniska, Tel: 08-702 16 80. 
går att nå 21.00-06.00 varje natt.

 

♥ Jourhavande präst, tel: 112. 

är tillgänglig 23.00-06.00 varje natt.


♥ Röda korsets telefonjour, Tel: 0771-900 800. 
Måndag-lördag 14.00-22.00 och söndag 14.00-18.00.


♥ Jourhavande kompis, Tel: 020-22 24 44.
är en telefonjour för barn och ungdomar upp till 25 år. 
Måndag-fredag 18.00-22.00 och lördag-söndag 14.00-18.00.


♥ Barnens Hjälptelefon (BRIS). Tel: 0200-230 230. 
Måndag-torsdag 15.00-19.00, fredag 14.00-18.00 och lördag-söndag 14.00-17.00.

 

Listan är tagen från http://psykiatrin.blogg.se

Dina tankar efterlyses

Kategori: Allmänt


Denna blogg är för dig. För dina tankar eller dina frågor. 

Undrar du något? Vill du dela något? 

Du är välkommen att skriva om dina tankar 

Skammen

Kategori: Allmänt


Min första reaktion var att vi inte fick säga till någon att Pappa tagit sitt eget liv. Vad pinsamt, vad sjuk våran familj kommer att framstå, det är bara sinnessjuka människor som gör något sådant. 

Jag talade med hans arbetsplats mitt i chockfasen och sa att de var tvungna att säga att det var en olycka. Som tur var övertalade kollegan mig i att det inte är nödvändigt eller önskvärt. Men det var min instinktiva känsla...göm det, begrav det, dölj det.

I dag är jag tvärtom. Säger det öppet. Jag hoppas att det kan hjälpa någon annan. Jag hoppas att det kan rädda någon annan. Att det kan vara till stöd för anhöriga. En möjlighet för anhöriga att uppmärksamma att någon i deras närhet mår väldigt dåligt eller till och med är självmordsbenägen.

Skäms inte för för dina tankar, att någon närstående tagit sitt liv...för du skulle inte skämts om du hade cancer eller din anhöriga dog i det!
Min första egna förlust på grund av suicid

Kategori: Sorgen


Min Pappa.

Det fanns inte i min föreställningsvärld...lika lite som det finns för någon annan. Att din Pappa, Mamma, partner, vän, syskon, barn osv skulle ta sitt eget liv. Det är kulmen av absurdum.

Han tog sitt liv 2005. Det är snart 4 år sedan.

Jag kan återuppleva dagen som om det vore igår. Han ställde sig framför tåget. Han dog direkt. Jag såg honom några timmar senare. Utdragen ur ett frysfack i en liksäck.

Jag förstår i dagsläget att jag fick varningssignaler, Jag fattade det inte då. Bara ringde frenetiskt och ville kolla hur han mådde...ville ju att han skulle må bra. Kom med förslag vad vi kunde göra för att det skulle bli bättre.
Jag köpte blommor oxh hälsade på honom. Men jag visst inget om suicid, signaler eller hur man skulle göra om man uppfattade något av det man kan se.
Vet inte om det hade gjort någon skillnad om jag haft den kunskap jag har idag då. Men det hjälper inte att spekulera i. Han är borta.

Vad jag vill är att mina erfarenheter skall hjälpa andra. Jag har läst massor om suicid/självmord och vill lära mig ännu mer. Jag vill göra skillnad.


Missuppfattningar kring självmord

Kategori: Fakta kring suicid


 • Den som vill ta sitt liv går inte att rädda
 • Den som vill ta sitt liv säger det aldrig innan.
 • Den som mår dåligt har berättat det för mig i förtroende och jag bör inte tala med någon annan om det.
 • Det är bara "konstiga" människor som tar sitt liv
Det går att hjälpa en person som är självmordsbenägen, inte alltid men det går. Tillståndet personen befinner sig i är inte statiskt. Det finns hjälp att få och det går att komma ur det. 

De flesta som bär på självmordstankar talar om det. Kanske bara för någon, kanske bara en gång men de säger något. Var uppmärksam på det. Tänk inte att den som säger att han/hon ska göra det inte gör det..det är FEL! Ta det som en varningssignal. 

Gör det du kan för att personen skall få läkarvård. Kontakta någon annan närstående som vill den som mår dåligt väl. Det är inte meningen att DU skall bära den bördan själv, dessutom ju fler som bryr sig och kan hjälpa till desto bättre.
Du kanske bryter ett förtroende men om/när personen kommit ur det tillstånd denne befinner sig kommer förståelse finnas. Heller ett brutet förtroende och ett räddat liv än tvärtom.

Nej, fel! fel! fel!...det kan vara en i din familj, din vän, din partner, din kollega...vem som helst! Någon som har drabbats av något taumatiskt, någon som är psykiskt utbränd, någon som har svåra smärtor, någon som mår tillfälligt psykiskt dåligt...alla! Det är det som gör det så svårt att förutsäga...ingen anade! 

Självmordsprocessen

De allra flesta självmord sker efter en lång process av gradvis stegrad självmordsbenägenhet. Man brukar tala om "den suicidala stegen" (suicid=självmord). Självfallet kan denna process variera betydligt i sin exakta utformning hos olika individer, olika "trappsteg" passeras olika fort eller hoppas över, men generellt kan den beskrivas i följande steg:

 • Dödstankar
 • Dödsönskan
 • Självmordstankar
 • Självmordsplaner
 • Genomfört självmord

En miljon tar sitt liv varje år

Kategori: Fakta kring suicidAntalet självmord som årligen sker i Sverige är ungefär tre gånger högre än antalet dödsoffer i trafiken. Det har under senare år inte skett någon nedgång i antalet självmord hos unga människor (15–24 år), till skillnad från i andra åldersgrupper.
Antalet unga individer som behandlats inom slutenvården efter olika former av självskadebeteende ökar för varje år. Man uppskattar att åtminstone 50 procent av dem som gjort självmordsförsök inte kommer under medicinsk behandling. 
I en folkhälsoenkät från år 2006 fann man att 5 procent av kvinnorna och 3 procent av männen boende i Stockholm uppgivit att de tidigare gjort självmordsförsök.


Nedan följer information från WHO:s samt NASP:s hemsidor 

De senaste sammanställningarna uppskattar att omkring en miljon människor i världen begår självmord varje år. Motsvarande siffra för Europa är ca 150 000 (men då är bara 33 länder medräknade). I USA är den senaste siffran drygt 30 000, och i Sverige 1376 människor (2003). I Europa och USA är det ungefär fyra gånger vanligare att en man begår självmord, än en kvinna. I Sverige går det idag 2,7 män på varje kvinna.

I USA skördar självmord årligen nästan lika många dödsoffer som mord och HIV/AIDS tillsammans. Vidare visar de senaste globala undersökningarna att det är fler människor som begår självmord än som dör av alla väpnade konflikter i hela världen.

Självmord i åldersgruppen 15-24 år

I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Enligt WHO gäller det för alla världens länder (som för dödsorsaksstatistik) att självmord är en av de tre ledande dödsorsakerna för människor mellan 15 och 34 år. I USA kommer självmord på tredje plats, för gruppen 15-24 år, efter mord och olyckor.

Det är en världsomspännande tendens att självmordproblematiken kryper nedåt i åldrarna, och det är något som också uppmärksammats i svenska undersökningar.

I Sverige har självmordstalen för samtliga åldersgrupper minskat betydligt sedan 1980. Dock syns inte samma positiva tendens för åldersgrupperna under 25 år. Självmordstalen för unga män (15-24) ökade under 1980-talet för att åter sjunka i början av 90-talet. Självmordstalen steg sedan åter vid ingången till 2000-talet, men visade vid den senaste mätningen (2003) en relativt låg siffra. För svenska kvinnor i samma ålder är trenden, sedan 1980-talet, stabil och något sjunkande.

Vid WHOs senaste sammanräkning låg självmordstalet för unga svenskar (15-24 år) ändå under det europeiska genomsnittet (som är 22,2 för pojkar och 4,8 för flickor, eller i genomsnitt omkring 13). Denna siffra visar den kraftiga snedfördelningen mellan kön i denna åldersgrupp. I Sverige är skillnaden mellan könen något mindre (14,6 respektive 5,9).

I Europa förs statistik över självmordstalen i 33 länder. Senast tillgängliga data för åldersgruppen 15-24 år visar att Ryssland ligger överst på listan (med ca 32 självmord/100 000 inv), följt av Litauen, Finland, Lettland och Slovenien. Sverige ligger enligt denna lista på 18:e plats (med knappt 10/100 000 inv). Längst ner på listan återfinns Storbritannien, Spanien, Portugal, Italien och sist Grekland (med ca 3/100 000 inv).

I förhållande till det europeiska genomsnittet ligger USA ungefär på samma nivå som Sverige, vad gäller gruppen 15-24 år. I USA är självmord den tredje vanligaste dödsorsaken i denna åldersgrupp.

Det är osäkert hur många självmordsförsök det går på varje fullbordat självmord, men olika undersökningar visar att det handlar om 10-20 stycken. Generellt går det fler misslyckade försök per fullbordat självmord bland kvinnor och yngre personer. Undersökningar visar också att omkring 80 procent av själmordsförsöken bland ungdomar föregås av tydliga varningssignaler.Behöver du någon som lyssnar?

Kategori: Vart finns hjälp?


Har du tankar om självmord och behöver någon som lyssnar på just dig?

 

Nedan finns kontaktuppgifter till ett flertal hjälplinjer som du kan vända dig till oavsett om du behöver prata, vill att någon lyssnar eller behöver råd gällande någon i din närhet.

 • Nationella hjälplinjen; 020-22 00 60. Alla dagar 13-22.
 • Barnens rätt i samhället (BRIS); Barnens telefon 0200-230 230. Vuxnas telefon - om barn 077-150 50 50.
 • Linje 59 - funderingar kring bi- och homosexualitet; 020-59 59 00
 • SPES - för dig som förlorat någon anhörig; 08-34 58 73. Alla dagar 19-22
 • Röda Korset; 0771-900 800. Alla dagar 14-22
 • Jourhavande Kompis (röda korset); 020-222 444
 • Mer information och ytterligare kontaktuppgifter till ovanstående centran finner du under fliken "Om Självmord".
Även om allt känns omöjligt just nu så finns det hjälp att få ur det tillstånd du tror dig befinna dig i just nu..och som du förmodligen befunnit dig i en lång tid innan. Låt dem som kan och vill hjälpa dig! 

DU ÄR INTE ENSAM!! 

Vilja leva

Kategori: Allmänt


Denna bloggen startar jag idag.

 Tanken med bloggen är att den skall kunna hjälpa människor som mår dåligt eller till och med bär på självmordstankar. 

Vidare vill jag att bloggen skall vara ett stöd för efterlevande och FRAMFÖR allt att den skall kunna fungera i preventivt syfte. 

Jag kommer att tillhandahålla information om depressioner, psykisk ohälsa samt vart du som befinner dig i en kris situation samt som medmänniska kan vända dig.

Jag har tröttnat på myndigheters oengagemang och långsamhet...saktfärdighet som leder till att människor som  skulle kunna räddas dör.

Jag vill arbeta för att utrota folks okunskap kring suicid samt för att utplåna alla fördomar som råder kring ämnet. 

Kan denna blogg hjälpa en enda människa eller efterlevande så är jag nöjd men målet är mycket högre satt. 

Välkommen till min nya blogg!

Kategori: Allmänt