Nollsuicid

Stöd för deprimerade, information om akuthjälp för dig som bär på självmordstankar, efterlevandestöd samt information för suicidprevention. Hur orkar man leva vidare när det är som mörkast? Var man hittar hjälp när man mår som sämst? Hur överlever man när en anhörig tagit sitt liv?

Suicid, ilska och skuldkänslor

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

 

 

I Sydsvenskan berättar Gun-Marie Malmberg om hur omgivningen reagera på oss efterlevande. Om hur hon idag jobbar för att hjälpa andra som förlorat en älskad i suicid.

 

"Varje månad träffar Gun-Marie Malmberg anhöriga till någon som har tagit sitt liv. Bara den som drabbats kan veta hur det känns, säger hon. I föreningen SPES kan de sörjande tala om det som vi andra helst undviker.


Ilskan var stark och kom nästan med en gång.

– Jag upptäckte att folk var rädda för oss. Många vände oss ryggen för att vår son hade begått självmord, säger Gun-Marie Malmberg.

 

Bara den som vet kan förstå.

– När man får träffa andra som har gått igenom samma sak kan man bearbeta sin egen sorg."

 

Läs Hela artikeln här.


 


 

Tänkvärda tips från SPES

Några tips till dig som känner någon som förlorat en anhörig genom självmord.


Hör av dig. Fråga om du kan hjälpa till med något.


Säg inte så mycket. En kram, en handtryckning, några ord av medkänsla räcker.


Håll kontakten. Sorgen är lång. Visa att du finns till hands.


Acceptera tystnad. Om den sörjande inte orkar prata, betyder inte det att du ska försvinna. 

Cancerdiagnos ökade självmordsrisken bland män

Kategori: Fakta kring suicid

 


 

...

Dagens medicin skriver om en nyligen publicerad svensk studie som visade på en ökad risk för självmord och hjärt-kärlsjukdom i samband med diagnos med prostatacancer (klicka här för att läsa artikel). Nu kommer en till studie som pekar i samma riktning.

Forskare vid bland annat Harvard School of Medicine i Boston och Karolinska institutet i Stockholm har jämfört data om drygt 340 000 amerikanska män som diagnostiserats med prostatacancer mellan 1979 och 2004.

Det visade sig att männen ett år efter diagnos hade 40 procent högre risk för självmord jämfört med män som inte hade prostatacancer. Tre månader efter diagnos var risken för självmord hela 90 procent förhöjd.

Resultaten pekar också på att risken för död i hjärt-kärlsjukdom är förhöjd efter diagnos. Under första året efter diagnosen var risken 9 procent förhöjd. Första månaden efter diagnos var risken mer än fördubblad. Särskilt hög var risken för hjärt-kärldödlighet för de män som fick reda på att de hade prostatacancer som spridit sig.

Studien kan kopplas till diskussionen om allmän screening för prostatacancer som förts i bland annat Sverige

Förespråkare pekar på att screening minskar dödlighet. Kritikerna pekar på att screeningen medför oro och överbehandling som leder till livskvalitetssänkande biverkningar i fall där det ändå är fråga om ickedödlig prostatacancer.

I den aktuella studien förekom dock den ökade risken för självmord bara före 1993 då screening med så kallade PSA-test blev vanligt i USA. Den ökade risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom var däremot konstant under hela undersökningsperioden.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att rådgivning och stöd ska ges till de män som nyligen har diagnostiserats med prostatacancer.

Undersökningen är publicerad online av tidskriften Journal of the National Cancer Institute och är genomförd av bland annat Katja Fall forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och Hans-Olov Adami, professor vid Harvarduniversitetet i Boston och Karolinska institutet i Stockholm.

 

Informationen från Dagens medicin.

 


För mig är känns det väldigt märkligt att de behövs en studie för att dra slutsatsen att det behövs stöd när man får besked om att man har en sjukdom som de flesta omedelbart kopplar till döden (även om många blir friska).
För mig borde det gå hand i hand att läkare erbjuder hjälp att hantera alla känslor patienten ställs inför samtidigt som denna typ av diagnos ställs.
...

 

Socialt kapital och suicid

Kategori: Fakta kring suicid

Socialt kapita enligt Wikipedia

Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende av antalet sociala relationer eller kontakter mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer.

Socialt kapital är botemedlet mot att hamna i den sociala fällan. Den sociala fällan innebär till exempel att människor som i vanliga fall håller sig till "fair play" går över till ojusta metoder på grund av att alla andra gör det. Ex. Om alla skattefuskar utom jag finns det ingen anledning för mig att betala skatt på rätt sätt. Detta avhjälps, enligt Putnam, med hjälp av större tillgång på socialt kapital dvs. ökad tillit till medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.

 

...

Att ett högt socialt kapital sammanfaller med lägre självmordsrisk föreslås i ett holländskt arbete, publicerat under hösten 2008. Här har forskarna valt att använda sociala interaktioner, tillhörighet, förnöjsamhet och engagemang som mått på socialt kapital och studerat influensen av olikheter i befolkningstäthet och socioekonomisk status på mortaliteten såväl totalt sett, som för specifika dödsorsaker.

...

Forskarna har gått igenom det nationella dödsregistret och insamlat demografiska data för åren 1995-2000. Den primära dödsorsaken klassificerades enligt ICD-9 (1995) och ICD-10 (1996-2000) och de utvalda specifika dödsorsakerna var bröst- och lung -cancer, ischemisk kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom samt externa dödsorsaker som självmord och trafikolyckor. Alla data rörande de olika variablerna för socialt kapital härrörde från en nationell enkät (the Housing Demand Survey) från 1998 och omfattade 117 569 individer.

...

Ett bostadsområdes socioekonomiska standard fastställdes genom beräkning av områdets procentuella andel av låginkomsttagare. Information om utbildningsnivåer saknades. Befolkningsorterna delades upp i tre olika nivåer av urbanisering där den högsta nivån representerades av storstäder. Mycket små orter på landbygden exkluderades.

När det gäller den totala populationen fann man inte att samhällets sociala kapital hade någon influens på den totala mortaliten (RR=1.00; CI: 0.99-1.0), men innevånare i områden med hög socialt kapital hade lägre mortalitet i lungcancer (0.92; 0.89-0-96), och självmord (0.90; 0.83 - 0.98). Författarna medger att det är svårt att dra definitiva slutsatser från resultaten eftersom att de studerade sambanden inte nådde statistisk signifikans. En möjlig förklaring till detta, skriver man, skulle kunna vara de små differenser i socialt kapital som man fann mellan de studerade bostadsområdena och att de valda måtten således inte gav en tillräckligt differentierad bild av det sociala kapitalet (Hooijdonk et al 2008).

...

I en nyligen publicerad irländsk ekologisk studie drar man slutsatsen att socialt kapital kan ha en skyddande effekt gentemot självmord på nationell nivå.

...

Läs hela artikeln på ki.se

Takidasångaren om sitt självmordsförsök.

Kategori: Fakta kring suicid

.
.
.
.
.
I Efter tio på tv 4 fanns i höstas temat självmord med.
Jag såg en repris i torsdags då takidasångaren Robban Pettersson talad ut om sitt självmordsförsök.
...
Robban Pettersson är sångare i det framgångsrika bandet Takida.
Han försökte ta sitt liv år 2002.
Som tur var misslyckades han och blev tvångsintagen på psyket.
...
I Efter tio pratar han för första gången ut om sitt självmordsförsök och hur viktigt det är att våga prata om ångest.
.
.
Du kan se intervjun här.
.
.

Some claims about suicide: True or False?

Kategori: Fakta kring suicid

.

.

.

.

.

.

People who often talk about suicide will not attempt it.

False! Most people who commit suicide do talk about it, more or less explicitly. But the people around them don't always get the message.

.

Talking or writing about suicide is risky - you should let sleeping dogs lie.

False! Research shows that it can work preventatively since it can make the person aware that they need to seek help.

.

Suicidal thoughts are common amongst teenagers.

True! It's relatively common for teenagers to think about suicide and existential issues. But if such thoughts lead to a suicide attempt, they must be taken extremely seriously as an expression of severe emotional problems.

.

Teenage boys are less likely to talk about suicide before committing the act.

True! Boys often keep their feelings to themselves and also commit suicide more often. It's twice as common for young men to take their lives than young women.

.

Most young people do not convey their thoughts of suicide to adults.

True! Young people often turn to their peers with their problems. It's also not uncommon for then to find it easier to talk to adults other than their own parents.

.

Suicide happens suddenly without warning.

False! The suicide process in adults is often long and drawn out. But in young people it can more often occur suddenly, and so it's important to be extremely vigilant for signs of mental ill-health among them.

.

Suicide is often preceded by an "up" period.

True! A depressed person is often unable to act. But once the depression wears off, their energy can return, bringing with it the greater risk of suicide.

.

Suicide is more likely in people who have previously attempted it.

True! Research shows a strong and lasting correlation between previous suicide attempts and completed suicide.

.

Suicide is more common around birthdays and other festive occasions.

True! A thesis published by Karolinska Institutet has shown that young people between the ages of 10 and 24 were more likely to commit acts of suicide over a two-week period close to their birthdays.

.

Suicide is often based on rational thoughts about the value of life.

False! Most acts of suicide take place under the influence of a mental disorder or drug abuse. Many suicide attempts are also made impulsively, before the person has had time to think things through.

.

It's impossible to stop a person who's made their mind up to commit suicide.

False! 85-90 per cent of those who have made serious suicide attempts do not complete it. Many suicide survivors ask themselves: "What was I thinking?"

.

Having a stomach pump is so nasty that it deters people from taking new overdoses.

False! A person close to suicide who takes an overdose doesn't reason like that. The only thought they have is a desire to escape their anguish or pain, where an overdose is the only way out.

.

Sweden has one of the world's highest suicide rates.

False! Sweden's suicide statistics are comparable to the rest of Europe. On a 90-nation list of percentage suicide rates amongst people between the ages of 15 and 19, Sweden ranks no. 57.

.

Everyone who tries to take their own life must be sick.

True! There's almost always some form of mental illness behind suicide, but it can also be triggered in young people by events that, to an adult, might seem trivial.

.

Sources

"Psykisk ohälsa och risk för självmordshandlingar bland ungdomar" by Britta Alin Åkerman from Barn i utsatta livssituationer.

Oxford textbook of suicidology and suicide prevention. A global perspective by Danuta Wasserman and Camilla Wasserman, Oxford University Press 2009.

Swedish National Prevention of Suicide and Mental Ill-health (NASP)

.

.

Info från KI

.
.

Intagnas självmord

Kategori: Fakta kring suicid

.

.

.

.
I anledning av fallet Leo.
Leo var intagen på häktet i Mariestad.
På kvällen den 1 februari 2008 ansökte Leo om att få gå på toaletten. Där inne tog han ett hopvirat lakan och hängde sig i ett takrör på toaletten.
Kvällspersonalen på häktet reagerar på att Leo tog lång tid på sig och tittade till honom.
Men när de hittade Leo lät de honom hänga kvar – istället för att direkt ta ner honom och påbörja återupplivningsförsök.

.

.

.

Intagnas självmord:

.

.

Antalet självmord på anstalt och i häkte:

.

2009: 1 (första halvåret)

.

2008: 6

.

2007: 13 (varav ett osäkert om det var naturlig död)

.

2006: 6

.

2005: 7

.

2004: 8

.

2003: 8

.

Antal avbrutna självmord i häkte och anstalt:

.

2009: Inga rikssiffror tillgängliga, drygt 30 i Göteborg (första halvåret)

.

2008: 28

.

2007: 31

.

2006: 21

.

2005: 33

.

2004: 24

.

2003: 20

.

.

.

Källa: Kriminalvården

.
.
.

Sociala villkors betydelse vid förekomsten av suicid

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

 

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper är sociala villkor. Sociala skillnader påverkar även risken för suicid. Befolkningsgrupper som lever under ogynnsamma sociala förhållanden har nämligen en ökad suicidrisk, jämfört med befolkningen som helhet.

 

Svenska studier

Enligt svensk statistik är suicidförekomsten fyra gånger högre bland personer som får ekonomiskt bidrag, jämfört med befolkningen som helhet. Lågutbildade (nio års grundskola eller mindre) har en fördubblad suicidrisk, jämfört med risken bland högutbildade (mer än tre års gymnasium). Suicidrisken bland arbetare är cirka två gånger högre än risken bland högre tjänstemän (Socialstyrelsen, 2006). Sambandet förekommer även på ekologisk nivå. I en svensk studie från 1996 påvisades en fyra gånger högre suicidrisk i Sveriges fattigaste kommun jämfört med den rikaste kommunen (Ferrada-Noli, 1996).

Internationella studier

Sambandet mellan socioekonomiska faktorer och suicidförekomst har studerats i tio europeiska länder (Lorant m.fl., 2005). De socioekonomiska mått som användes i studien var utbildningsnivå och bostadsförhållanden (hyresgäst kontra bostadsägare). I studien påvisades en överrisk för suicid i socialt mindre gynnade grupper. Överrisken var störst i Storbritannien och Spanien – två länder med relativt stora sociala skillnader. I studien ingick inga uppgifter om svenska förhållanden.

Enligt en dansk studie är det främst sociala individfaktorer som förklarar geografiska skillnader i suicidförekomst, snarare än områdesbundna sociala faktorer (Agerbo m.fl., 2007). I en systematisk översikt studerades ekologiska socioekonomiska skillnader och dess betydelse för suicidförekomsten (Rehkopf & Buka, 2006). I översikten ingick 86 studier publicerade mellan 1897 och 2004 som tillsammans innehöll 221 analyser. Exempel på socioekonomiska mått som användes i ingående studier var andel arbetslösa, medel- eller medianinkomst, andel invånare i fattigdom och andel invånare med en viss utbildningsnivå. Cirka hälften av analyserna påvisade ett statistiskt säkerställt samband mellan socioekonomiska mått och suicidförekomst. Huvuddelen (70 procent) av analyserna som påvisade skillnader ger stöd för att det råder en högre suicidförekomst i socioekonomiskt utsatta områden, jämfört med i socialt bättre gynnade områden. Sambandet är starkare ju mindre geografiska områden som studeras. Även studier från England (Rezaeian m.fl., 2005) och Australien (Taylor m.fl., 2005) påvisar sambandet mellan socioekonomiska förhållanden på ekologisk nivå och risk för suicid.

Möjliga mekanismer

En möjlig förklaring till sambandet mellan sociala förhållanden och suicidförekomst kan vara att socialt mindre gynnade grupper har en överrisk för depressioner som är en riskfaktor för suicid (Lorant m.fl., 2003). Det är dessutom känt att den sociala skiktningen i ett land har samband med suicidförekomst (Wu, 2003). Om den sociala skitningen är påtaglig kan det leda till att människor får sämre tillit till varandra (socialt kapital). I länder med låg tillit människor emellan uppvisas högre förekomst av suicid jämfört med suicidförekomsten i länder där tilliten är högre (Helliwell, 2004).

 

 

Information från sfi

 

Suicid - ett folkhälsoperspektiv på prevention

Kategori: Fakta kring suicid


En händelsekedja

En människa som begår självmord upplever att det inte återstår någon annan möjlighet än att avsluta livet. Följdriktigt är hon eller han vanligen deprimerad. Det finns således en händelsekedja: upplevda livsmöjlighet >> depression >> suicid. Prevention innebär att påverka de olika stegen i denna kedja.

 

Det första steget i kedjan: upplevda livsmöjligheter

En jämförelse mellan medlemsstaterna i OECD visar att suicid är mindre vanligt i länder där människor är mer nöjda med sina liv [OECD, 2007]. Åtgärder som förbättrar människors livsmöjligheter kan därför förväntas reducera förekomsten av suicid.

 

En studie baserad på upprepade mätningar i 50 länder har klargjort vilka faktorer i ett samhälle som både har effekt på livstillfredsställelse och suicid. [Helliwell, 2004]. Författaren finner att 75 procent av variationen i suicid mellan länderna kan förklaras av graden av religiositet, förekomst av skilsmässor, graden av tillit, medlemskap i föreningar, ekonomisk utveckling (BNP per capita) och kvalitén på den offentliga förvaltningen. Samtliga faktorer har de förväntade effekterna både på förekomst av suicid och på tillfredsställelse med livet. En senare genomgång av 19 studier av liknande typ ger stöd för att dessa faktorer påverkar risken för suicid (Chen, 2009). I denna genomgång framgår även studier som pekar på betydelsen av ojämlikhet i inkomster (7/7 studier) och alkoholkonsumtion (6/7 studier).

 

Andra steget i händelsekedjan: depression

Depression går effektivt att behandla både med hjälp av mediciner och kognitivt baserad psykoterapi [SBU, 2004]. Ett flertal analyser visar dock att det inte finns några tydliga samband mellan användning av dessa preparat i ett land och utvecklingen av suicid [Bremberg, 2008]. Skälet kan vara att inte tillräckligt många av de personer som senare begår suicid fått behandling, alternativt att behandlingen inte är tillräckligt effektiv.

 

Tredje steget i händelsekedjan: suicid

Det tredje steget i händelsekedjan gäller risken för att att en person som är deprimerad också ska begå självmord. Den främsta påverkbara faktorn är tillgången till alkohol i samhället [De Leo, 2003]. Lokala studier tyder på att skyddsanordning på broar och höga byggnader liksom skadesäkra miljöer inom väg-, järnvägs- och tunnelbanetrafik kan reducera förekomst av suicid [Eriksson, 2006]. Det är dock inte klarlagt om nationella riktlinjer på dessa områden är effektiva.

 

Konklusion

Prevention av suicid på nationell nivå förutsätter vetenskaplig kunskap om faktorer som på samhällsnivå kan påverka förekomsten av suicid. Den främsta vägen förefaller vara att främja människors tillfredsställelse med livet genom att underlätta deras sociala integration. Konkret innebär det bl.a. åtgärder som minskar, skilsmässor [Bremberg, 2008] och främjar deltagande i föreningar. Därnäst kommer åtgärder som minskar tillgång till alkohol. Tillgång till antidepressiv medicin liksom till psykoterapi är värdefull. Det är dock oklart om ett ökat utbud väsentligt kan påverka förekomsten av suicid.


 


Informationen är från fhi


Jenniy Ekman Karlsson talar öppet i Efter tio

Kategori: Fakta kring suicid

Tema självmord i Efter tio på tv4 denna vecka.
Jenniy Ekman talar öppet och ärligt om hur dåligt hon mådde och hur hon har kommit tillbaka till livet igen. Hon talar om sina självmordstankar och hur vi som står bredvid kan hjälpa.
.

 

Missade du chatten om självmord? Här kan du läsa alla frågor och svar.


 


 

 

Självmordsforskare hos Malou efter tio

Kategori: Fakta kring suicidUlla Karin Nyberg gästade Malou i tv4:s program Efter tio. Hon är självmordsforskare och upplyser om viktig information samt svarar på frågor kring självmord i programmet.


För att höra vad som sades imorse klicka här. Det är drygt 8 minuter av ditt liv men kan rädda ett HELT.

Det talas. Det talas öppet. Det glädjer mig. Äntligen har något som pågår hela tiden, varje dag, varje timma, varje minut, varje sekund, uppmärksammats. Människor tar sitt liv helt i onödan. Det finns en utväg. Det finns männsikor som vill hjälpa.

Och du, just du som läser detta, kan göra skillnad. Våga prata! Våga fråga!

Antidepressiva minskade självmorden

Kategori: Fakta kring suicid

Glädjande artikel på aftonbladets hemsida.


Stockholm. Antalet självmord bland vuxna har minskat kraftigt i Sverige de senaste tio åren. En ny studie beräknar att antidepressiva läkemedel sannolikt räddar 500-600 liv om året.

 

År 1995 tog 1 783 svenskar livet av sig. Tio år senare hade siffran sjunkit till 1 451, en minskning med 18 procent. Under samma period steg användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt bland vuxna i Sverige. (Vad som inte nämns i artikeln är att siffran för 2009 är högre. Därmed inte sagt att antidepressiva läkemedel motverar att den bli ännu högre.)

 

Detta "bör beaktas vid utarbetande av riktlinjer för depressionsbehandling", skriver docent Göran Isacsson vid psykiatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Läkartidningen, en av forskarna bakom studien.

 

Socialstyrelsen vill att samtalsterapi ska erbjudas i första hand till de flesta deprimerade patienter - inte läkemedel - eftersom många studier har visat att terapi fungerar lika bra. Slutversionen av myndighetens riktlinjer ska presenteras i början av nästa år.

 

Jag anser att en övertro på antidepressiva råder för tillfället. Det skrivs ut tabletter till höger och vänster utan att terapi erbjuds patienten. Efter receptet lämnats till den vårdsökande blir många av dessa lämnade att klara resten på egen hand utan ytterligare insatser. Uppföljningen är även den under all kritik.Var tredje skola har en handlingsplan

Kategori: Fakta kring suicidEndast var tredje skola hade 04 en handlingsplan för att förebygga självmord. I åldersgruppen 15–24 år dör fler än två ungdomar i veckan i suicid. Minst 20 ungdomar i veckan försöker ta sitt liv. Ändå finns inte en handlingsplan för suicidprevention på samtliga skolor i Sverige. VARFÖR? En ännu viktigare fråga; skall vi acceptera att det är så?

Nedanstående artikel är hämtad från aftonbladet.

"Att bli mobbad i skolan kan vara en orsak till att man inte orkar leva längre.
Ändå är det bara var tredje skola som har en egen plan för att förebygga självmord.
– Frågan är när ministrarna Thomas Östros och Morgan Johansson ska se till att den kunskap som finns börjar användas, skriver Rigmor Stain, kanslichef på Riksorganisationen för Suicidprevention och Efterlevandes stöd.


Det är svårt att se unga människor ta sitt liv – men det finns saker vi kan göra.

I åldersgruppen 15–24 år dör fler än två ungdomar i veckan för egen hand och antalet allvarliga självmordsförsök är minst tio gånger så många.

Efter ett första självmordsförsök är sannolikheten hög att ett nytt självmordsförsök med dödlig utgång inträffar under det närmaste året. Detta vet vi. Detta vet regeringen. Detta vet Skolverket. Ändå upprättas inga verksamhetsplaner för att motverka självmorden.

Bris konstaterar att det finns gemensamma tecken i årets mejlskörd om självmordstankar: Många ungdomar har haft självmordstankar under lång tid, ett eller flera år. Några har också flera självmordsförsök bakom sig.

Vanligt är att de inte vill prata med någon vuxen, en del beroende på tidigare negativa erfarenheter av professionella, andra av oro för att föräldrarna ska få veta. De känner sig värdelösa, gråter ofta, har sömnproblem. Känslor av självhat, maktlöshet och utanförskap är påtagliga.

 

De uttalade orsakerna till deras tillstånd och agerande varierar. Utlösande faktorer kan vara föräldrars inbördes söndring med bråk och/eller alkoholmissbruk i hemmet, för höga krav, för mycket stress eller mobbning i skolan, ensamhet och kärleksproblem.

Bris fick förra året över 1 000 mejl, vilket är tre gånger så många som året innan. Brevens innehåll gav starka indikationer på att självmordsproblematiken kryper ned i åldrarna. Ett kraftigt ökat antal mejl handlade om att skära sig, ett nytt specifikt problemområde som visar på en ökad psykisk ohälsa hos unga flickor.

Det är ytterst viktigt att alla beslutsfattare och professionellt verksamma med barn och ungdomar förstår allvaret i att 12–13 åringar ser självmord som enda lösningen på sina problem.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har på regeringens uppmaning tagit fram flera olika utbildningsprogram: de ger rektorer, lärare och övrig skolpersonal kunskap och instrument för att ge undervisning i psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering och frågor om liv och död.

Det finns även speciellt utformad utbildning i självmordsprevention för skolans medicinskt skolade personal, det vill säga skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer. WHO har tagit fram ett stödmaterial som underlag för undervisning i självmordsprevention i högskolor och gymnasier.

All denna kunskap finns, men den används inte.

 

Varför får inte våra lärare dessa kunskaper i sin grundutbildning och varför används dessa instrument inte annat än undantagsvis i skolorna. Morgan Johansson anser att det är tillräckligt att WHO:s stödmaterial och andra liknande skrifter finns att tillgå och hämta hem på nätet.

I andra trivialare ämnen kräver vi att undervisningen i våra skolor bedrivs av personer med behörighet och ämneskompetens, men när det gäller våra ungdomars mentala hälsa så tycker Morgan Johansson att det räcker att man lärt sig själv på nätet. Hälsofrågor skall, enligt läroplanen uppmärksammas särskilt i skolan. Men, Thomas Östros, i en nyligen genomförd enkät i Sveriges högskolor och gymnasier visar det sig att mer än 65 procent av rektorerna uppger att skolan inte har någon form av elevhälsoprogram som innefattar självmordsprevention.

Och ändå visar samma undersökning att mer än 50 procent av tillfrågade rektorer har erfarenhet av elevers självmordsförsök.

Det är ett gammalt och förlegat förhållningssätt att inte tala öppet om psykisk ohälsa, självdestruktivt beteende och självmord i skolan, detta måste ingå i en lärares grundutbildning. Det är skolan som ska se till att eleverna får den mentala och sociala rustning som förhindrar självmord.

Naturligtvis är lärarna i skolan tveksamma inför ansvaret att ta upp svåra, existentiella frågor och självdestruktivt beteende om de inte har fått erforderlig utbildning.

SPES kan inte längre acceptera att kunskap i mentalt förebyggande hälsovård sker godtyckligt och på måfå i våra skolor och inte sällan först efter det att ett självmord har ägt rum. Det är så dags då Morgan Johansson och vad anser och gör Thomas Östros för att förbättra situationen?

 

Bara 35 procent av skolorna har upprättat en plan. Hur kan det komma sig?

Det beror på att de som delar ut uppgifterna till skolan inte prioriterar frågan. Frågan är när ministrarna Thomas Östros och Morgan Johansson ska se till att den kunskap som finns börjar användas."


 


 

 

800 dör i suicid per dag i Kina

Kategori: Fakta kring suicid
(Foto: ELISABETH ZINGG/AFP/Getty Images)
.

En ny studie visar att självmord nu är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor på den kinesiska landsbygden.

.

Enligt Radio Free Asia (RFA) rapporterade Kinas officiella tidning, Beijing Daily uppgifter om att 150 000 självmord och mer än en miljon försök till självmord inträffar på den kinesiska landsbygden. Informationen tillkännagavs på ett seminarium på Tsinghua-universitetet i början av året.


Enligt professor Jing Jun vid avdelningen för sociologi på Tsinghua-universitetet är antalet självmord tre gånger högre på landsbygden än i städer, och 25 procent högre för kvinnor än för män. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 34 år.Inget land ska kunna kalla sig "utvecklat" när en miljon av deras medborgare varje år tycker att självmord är deras enda alternativ.


Läs en kinesisk kvinnas berättelse om sitt liv och om varför hon försökte ta sitt liv här.

 

 

 

NASP - Nationel prevention av suicid och psykisk ohälsa

Kategori: Fakta kring suicid

 

 

Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - NASP

 

Danuta Wasserman: Verksamhetschef och professor

Prof. Danuta Wasserman

Professor i psykiatri och suicidologi, Karolinska Institutet, Chef för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet i samarbete med Stockholm Läns Landsting.

NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention. NASP inordnades i Karolinska Institutet 1 oktober 2007 genom ett riksdags- och regeringsbeslut. NASP:s verksamhet är inskriven i Karolinska Institutets regleringsbrev. NASP är också ett WHO samarbetscenter som arbetar med suicidprevention tillsammans med det europeiska regionala WHO-kontoret i Köpenhamn utifrån Helsingforsdeklarationen om psykisk hälsa i Europa och med centralkontoret i Geneve beträffande självmordsprevention på fem kontinenter.

 

NASP:s övergripande mål är att medverka till:

  • Att varaktigt minska antalet självmord och självmordsförsök
  • Att undanröja omständigheter som kan leda till att barn och unga tar sitt liv
  • Att tidigt upptäcka och bryta negativa trender av självmord och självmordsförsök hos utsatta grupper
  • Att öka kunskapsnivån om självmord, att stödja personer med självmordstankar och anhöriga till personer som försökt eller har begått självmord

NASP:s verksamhet delas in i fyra huvudområden:

Forskning och metodutveckling

Syftet är att studera samband mellan olika determinanter för psykisk samt kroppslig ohälsa som kan leda till suicidala handlingar. NASP stimulerar även forskning som stödjer utvecklingen av självmordsprevention.

Analys och uppföljning av epidemiologiska data

NASP följer utvecklingen av självmord och självmordförsök och arbetar med att identifiera riskgrupper, risksituationer och riskmiljöer.

Information

NASP samlar in, sammanställer och analyserar kunskap som förmedlas genom utbildningar, riktade informationsinsatser, rapporter och via Internet.

Undervisning

NASP bedriver utbildningsverksamhet med målet att sprida kunskap och förbättra insatserna inom självmordsprevention.

Information för livet

Kategori: Fakta kring suicidDetta är WHO:s information till allmänläkare men jag tycker att det är sådant som alla borde känna till och tar därför upp informationen här.Myt


Patienter som pratar om självmord/suicid tar
sällan sitt liv.

Att fråga om självmord/suicid kan provocera
fram en självmordshandling.


Verklighet

Patienter som tar sitt liv har vanligtvis lämnat
någon ledtråd eller varning innan. Hot måste
också tas på största allvar.

Att fråga om självmord/suicid kan ofta minska
oron kring känslan; patienten kan känna
sig lättad och bättre förstådd .Hur ska man fråga?


Det är inte lätt att fråga patienter om deras självmordstankar. Det är bra (kan hjälpa)att leda
in på ämnet gradvis. En sekvens av användbara frågor är:
1. Känner du dig olycklig och hjälplös?
2. Känner du dig desperat?
3. Känns det omöjligt att möta ännu en dag?
4. Känner du att livet är en börda?
5. Känner du att livet inte är värt att leva?
6. Känns det som att du skulle vilja ta ditt liv?

När ska man fråga?

Det är viktigt att ställa dessa frågor efter att:
relationen är etablerad;
 patienten känner sig bekväm att uttrycka sina känslor;
patienten försiktigt påbörjat, antyder eller uttrycker negativa känslor;

Fler frågor

Processen slutar inte med att bekräfta existerande självmordstankar utan fortsätter med ytterligare
frågor som syftar till att bedöma hur ofta självmordstankar förekommer och hur allvarliga
de är och sannolikheten att ett självmord/suicid kommer att inträffa. Det är viktigt att
veta om patienten har aktuella planer och om patienten skulle ha möjlighet att göra det. Om
patienten har planerat att skjuta sig men inte har tillgång till ett skjutvapen är risken lägre.

Men om patienten har planerat en metod och även har sett till att ha möjlighet att genomföra
det hela (t.ex. med tabletter), eller om den föreslagna metoden är lättillgänglig är suicidrisken
högre.

Det är avgörande att ställa frågorna på ett förtroendeingivande sätt som visar läkarens empati
för patienten så att det inte upplevs som krävande eller tvingande.

Exempel på krävande/tvingande frågor:

- Har du planer på att ta ditt liv?
- Hur har du planerat att göra det?
- Har du tillgång till tabletter/vapen/andra medel?
- Har du funderat över när du ska göra det?VARNING!!

 Vilseledande eller falsk förbättring. När en agiterad patient plötsligt verkar lugn, kan han
eller hon ha tagit beslutet att ta sitt liv och känner sig därför lugn efter att ha tagit sitt beslut.

Förnekelse. Patienter som har väldigt allvarliga planer på att ta sitt liv kan avsiktligt förneka
detta.Läkarkåren och suicid

Kategori: Fakta kring suicid


Forskning har visat att mellan 40 och 60 procent av personer som tar sitt liv har träffat en läkare inom en månad före självmordet. Av dessa hade många fler träffat en allmänläkare jämfört med en psykiatriker. I länder
där sjukvården inte är så utvecklad är andelen som träffar en allmänläkare troligtvis högre.

Att identifiera och bedöma suicidrisk och behandla självmordsnära patienter är en viktig uppgift
för en läkare, som har en avgörande roll i suicidprevention.

Det är av denna anledning av stor vikt att även allmänläkare utbildas. Denna information är från WHO:s stöd för allmänläkare "Att förebygga självmord"


HUR MAN UPPTÄCKER EN PATIENT SOM HAR HÖG RISK FÖR
SUICIDALITET

Ett antal kliniskt användbara individuella och sociodemografiska faktorer kan vara kopplade
till självmord/suicid (9). Dessa omfattar:

Psykiska sjukdomar (framför allt depression, alkoholism och personlighetsstörningar);
Fysisk ohälsa (dödlig sjukdom, smärtsam eller försvagande sjukdom, AIDS);
Tidigare suicidförsök;
Tidigare suicid inom familjen, alkoholism och/eller andra psykiska sjukdomar/störningar.
 Skild/separerad, änkling, ensamstående;
Ensamhushåll (känslan av socialt utanförskap);
Arbetslös eller pensionerad;
Smärtsam förlust i barndomen.
Om patienten har en pågående psykiatrisk vårdkontakt är risken högre om patienten:
 nyligen blivit utskriven från sjukhuset;
 gjort tidigare suicidförsök

Aktuella livsstressorer förknippade med risk för suicid omfattar
:
Skilsmässa;
Smärtsam förlust:
Familjeproblem;
Förändring i yrkesliv eller ekonomi;
Avvisande från en viktig person;
Skam eller en känsla av skuld.

Det finns olika skalor för att uppskatta suicidrisk men en bra klinisk intervju är bättre för att
identifiera vem som är i omedelbar risk för att ta sitt liv.

Läkaren kan konfronteras med många olika tillstånd och situationer som är förknippade med
suicidalt beteende. En äldre man som förlorat sin fru nyligen, behandlas för depression, bor
ensam, tidigare självmordsförsök i anamnesen. Eller en ung kvinna med några få skrapsår
på sin underarm efter att hennes pojkvän har lämnat henne. Det är två kontrasterande exempel.

I verkligheten faller de flesta mittemellan dessa två exempel och kan även skifta från
en kategori till en annan.


Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord

Kategori: Fakta kring suicidSpridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmordRegeringens bedömning: Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet bör fortsätta att sammanställa forsknings-resultat om metoder som kan minska antalet självmord, göra den till-gänglig samt sprida ny kunskap.
Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera i ett pro-jekt i syftet att öka kunskapen i befolkningen om självmord och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd samt föreslå hur informationen ska spridas inom hälso- och sjukvården samt övriga samhället.


Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag
: Myndig-heternas strategi stämmer överens med regeringens bedömning. Myndig-heternas förslag innebär i huvudsak inga nya åtgärder, utan utredarna påtalar det arbete som redan görs av Statens folkhälsoinstitut, Socialsty-relsen och NASP.

Remissinstanserna: I stort sett tillstyrker remissinstanserna strategin. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) menar att Sverige behöver skapa regionala kunskapscentra. Genom att upp-gradera de regionala preventiva nätverken till regionala centra under ledning av NASP ökar man kompetensen inom landsting och kommuner. Landstinget i Värmlands län saknar förslag till åtgärder och uppföljning. Malmö kommun anser att spridning av kunskap om evidensbaserade metoder även bör innehålla förslag om hur insatserna ska samordnas. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa vill att om man ska börja tala om evidensbaserade metoder även inom området självmord så måste det först komma till en diskussion mellan viktiga aktörer inom forsknings- och metodutvecklingsområdet om vad som ska tolkas in i begreppet evidens. Statens institutionsstyrelse anser att skrivningen tyder på brister i informationsarbetet. Om man bestämmer sig för att verkligen satsa på att sprida kunskap om självmordsprevention och skapa dialog kring det som leder till insikt så kommer man inte längre än att sprida kunskap ”via rapporter och webbaserade informationssystem”. Statens institu-tionsstyrelse menar att man exempelvis skulle kunna projektanställa professionella informatörer som gör en kommunikationsplan för det arbetet och som genomför de åtgärder som behövs för att nå målen man gemensamt kommer fram till. Högskolan i Gävle anser att NASP:s verk-samhet har varit mycket osynlig i högskolevärlden, och föreslår att NASP tillförs ytterligare resurser som ska användas av NASP till att sprida sin samlade kunskap till människor verksamma på fältet och i exempelvis hälsoutbildningar.


Skälen för regeringens bedömning:
FHI och Socialstyrelsen har båda till uppgift att sammanställa forskningsresultat och göra den tillgänglig.

Kunskapen sprids via rapporter, Internet, konferenser och enskilda kon-takter. På Karolinska institutet (KI) finns expertfunktionen NASP, som bedriver forskning, utbildning och informationsverksamhet inom om-rådet. NASP ger kunskapsstöd till myndigheter, organisationer och regio-nala självmordsförebyggande nätverk. KI är via NASP även ett WHO Collaborating Centre inom självmordsområdet. Genom sitt informations-utbyte som bl.a. är webbaserat kan NASP medverka till kunskapssprid-ning och därmed öka medvetenheten i befolkningen om självmord. Rege-ringen avser att under 2008–2010 ge KI förutsättningar att stärka NASP:s verksamhet.
I det befolkningsinriktade arbetet ingår att öka människors medveten-het om självmordsproblematiken och att försöka undanröja de rädslor och tabun som detta självmord omgärdas av. Regeringen avser att uppdra till

Socialstyrelsen att initiera i ett projekt för syftet att öka kunskapen i befolkningen, sprida information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd m.m. Vidare ingår i uppdraget att föreslå hur informationen ska spridas inom hälso- och sjukvården samt övriga samhället. Projektet ska genomföras i sam-verkan med SPES samt NASP.


Information från prop.


Ingen förbättring sedan början av 90-talet för 15-24 åringar

Kategori: Fakta kring suicid


Utdrag ut regeringens prop. 2007/08:110


Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag


Regeringens bedömning: Regeringen avser att tillsätta en utredare som ska analysera förutsättningarna att skapa en nationell funktion för händelseanalyser och gemensamma utredningar vid självmord.
Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag: Rättsmedicinalverket föreslås få till uppdrag att i samarbete med Statens folkhäl-soinstitut och Statens räddningsverk genomföra en försöksverksamhet där information om förloppet vid självmord, främst för ungdomar i åldrarna 15–30, överförs till kommunala skadepreventiva grupper.


Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt eller har inte haft någon erinran mot strategin. Rättsmedicinalverket anser att förslaget är mycket kortfattat beskrivet när det gäller de närmare for-
merna och förutsättningarna för försöksverksamheten. Vidare anser man att det är angeläget att få med de kommunala aktörerna, och att den kun-skap som finns hos Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) nyttiggörs i försöksverksamheten. Rättsmedicinalverket påpekar även att som huvudregel så skyddas de uppgifter som finns hos verket i bl.a. självmordsärenden av sekretess.

Statens räddningsverk anser inte att själva genomförandet av förslaget är ett uppdrag för myndigheten. Vetenskapsrådet menar att det är intressant att satsa på befintliga lokala skadepreventionsgrupper och att det förefaller angeläget att genomföra den försöksverksamhet som föreslås, även om det inte är lätt att se hur en sådan kan komma till stånd utan ekonomiskt projektstöd.

Hälsouniversitetet i Linköping stödjer ett katastrofkommissionsförfarande i form av en systematiserad händelseanalys, och understryker att deltagande personer åtminstone bör ha någon forskningserfarenhet, men anser att vilka åtgärder som konkret sett ska vidtas för att minska risken inte framgår av förslaget. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är inte övertygade om att åtgärderna ska koncentreras till enbart skadeprevention genom skadepreventiva grupper. Landstinget i Värmlands län är positivt till att även de självmord där vårdkontakt inte förekommit, bör bli föremål för en systematiserad utredning. Malmö kommun anser att det är tveksamt att föreslå en strategi i ett nationellt program innan en modell för att över-föra information om förloppet vid självmord till kommunala skadepre-ventiva grupper finns och har utvärderats. De påpekar att det inte heller finns någon tidsplan i frågan.


Skälen för regeringens bedömning
: För att förstå och bättre kunna förebygga självmord behövs en bredare analys av händelsen än den som sker i anslutning till vård och stöd. De utredningar som görs i vården i dag i samband med Lex Maria-anmälningar (se avsnitt 8.1.9) kommer enbart till stånd om personen som tagit sitt liv haft vårdkontakt inom fyra veckor före dödsfallet. Vården saknar kunskap och metoder för att göra en vidare händelseanalys som omfattar övriga samhällsaktörer.

Utifrån samlad information från händelseanalyser kan olika delar av samhället få hjälp i det självmordsförebyggande arbetet med målsättningen att minska antalet självmord och andra negativa händelser. Därför är det angeläget att metodiken för händelseanalyserna utvecklas.

Det aktuella förslaget riktar sig särskilt till ungdomar i åldrarna 15–30. Självmordstalen har sjunkit konstant och avsevärt sedan 1980 för alla åldersgrupper över 25 år. I åldersgruppen 15–24 år har inga förbättringar skett sedan 1990-talets början och självmord bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år ökar. Mot denna bakgrund ser myndigheterna det som särskilt angeläget att förstärka insatserna kring självmord bland ungdomar i åldersgruppen 15–30 år.

Regeringens anser att även självmord, som inte rapporteras enligt Lex Maria, bör utredas och avser att tillsätta en utredare. Utredaren ska analysera förutsättningarna att skapa en nationell funktion för händelseanaly-ser och gemensamma utredningar vid självmord. Funktionen ska bistå de lokala aktörerna i arbetet med att göra en händelseanalys när en män-niska tar sitt liv, och att stödja de lokala aktörerna i det självmordsföre-byggande arbetet.

Riksagen och suicidprevention

Kategori: Fakta kring suicid


Bakgrund


Riksdagen framförde i ett tillkännagivande från den 27 april 2005 om det självmordspreventiva arbetet (bet. 2004/05:SoU11, rskr.2004/05:218) att ett nationellt program för självmordsprevention bör tas fram. Den 21 juli 2005 gav den dåvarande regeringen Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för självmordsprevention. FHI fick i uppdrag att ta fram förslag på befolkningsinriktade strategier och åtgärder för statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på strategier och åtgärder riktade till huvudmännen för hälso- och sjukvård, socialtjänst och skolhälsovård/elevhälsa. En ut-gångspunkt var att föreslagna åtgärder skulle kunna vidtas inom befint-liga ramar. I den utsträckning förslagen skulle medföra ökade utgifter för stat, kommuner och/eller landsting skulle de kompletteras med förslag till finansiering. FHI och Socialstyrelsen redovisade uppdraget den 15 december 2006 och inkom med ”Förslag till nationellt program för suicid-prevention – befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgär-der” (dnr S2006/10114/FH), varefter myndigheternas förslag remitterades. Prop. 2007/08:110
Övergripande vision


Regeringens bedömning: Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.


Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens förslag: Myndig-heterna anför att de etiska problem som är förknippade med självmords-prevention gör att det är mindre lämpligt att formulera en ”nollvision” på liknande sätt som det finns en ”nollvision” för dödsfall i vägtrafik. Myn-digheterna föreslår att ett självmordsförebyggande program bör ha som övergripande mål att minska antalet självmord.

Remissinstanserna: Flera remissinstanser förespråkar ett ställnings-tagande för en nollvision för suicid. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) har antagit en nollvision Ett suicidfritt Sverige! Det är ett inriktningsmål, jämförbart med trafikens nollvision. SPES önskar att denna vision ska bli en gemensam nationell vision i Sverige. Handikappombudsmannen stödjer en nollvision som innebär att ingen med psykisk ohälsa som aktualiserats hos kommun eller landsting ska ta sitt eget liv på grund av att han eller hon har avvisats eller tappats bort i vården. Svenska Läkaresällskapet anser att den generella utgångs-punkten är att samhället bör ha en nollvision för det suicidpreventiva arbetet men att det finns enskilda undantag. Högskolan i Gävle håller inte med om argumentationen i underlaget att en nollvision inte kan vara målet. Tvärtom, det skulle ge handlingsprogrammet ytterligare tyngd och en markerad viljeinriktning. Tänker man sig en nollvision blir det även rimligare att utreda varje enskilt suicidfall. Landstinget i Kalmar län anser att det övergripande målet borde vara en nollvision för självmord.

Skälen för regeringens bedömning: De bakomliggande skälen till att en människa tar sitt liv beror oftast på att personen lider av en psykisk störning och att personen är obehandlad eller underbehandlad vid tid-punkten för dödsfallet. Om det tillstöter belastande yttre händelser eller förändringar i livssituationen kan självmordsförsök eller självmord bli ett faktum.

Självmord går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras. Ingen människa ska be-höva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Det självmordspreventiva arbetet har länge utgått från ett individ-perspektiv med fokus på behandling av psykiska sjukdomar. Folkhälso-politiken kompletterar detta synsätt. Den svenska befolkningsinriktade självmordspreventionen utgår från ett systemperspektiv. Den folkhälso-politiska målstrukturen innebär att alla faktorer i människors sociala och fysiska miljö som är viktiga för hälsan inkluderas i det självmords-preventiva arbetet.


Hela prepositionen hittar du här.

Självmorden ökar

Kategori: Fakta kring suicid


Hittade denna artikel på Netdoktor.se. Denna negativa trend måste vändas. NU! Inte i morgon; IDAG!

"Under det senaste halvseklet har antalet självmord ökat med 60 procent. Omkring var 40: e sekund tar någon människa i världen livet av sig, och det märks en särskild ökning i Asien där besprutningsmedel används för att ta livet av sig. Och världshälsoorganisationen, WHO, anser att detta är väldigt oroväckande.

 

Organisationen uppmärksammar den globala tragedin med självmord genom en ”världsdag” som infaller idag (igår), torsdagen den 10 september. Antalet självmord har ökat med 60 procent under de senaste 45 åren. Omkring en miljon människor tog livet av sig under 2000, vilket motsvarar 16 människor per 100 000. WHO konstaterar att självmord har blivit ett massivt folkhälsoproblem, och flertalet sker i Asien, särskilt i Kina, Indien och Japan. Här sker omkring 60 procent av världens alla självmord.

 

Enligt Who har självmord traditionellt sett varit vanligare bland äldre män men nu märks en klar ökning bland unga människor. Antalet självmord bland unga har ökat så pass mycket att ungdomar nu är den största riskgruppen i en tredjedel av världens länder. Kvinnor gör flest självmordsförsök, men fortfarande finns den kraftigaste ökningen av självmord bland män.
– En del av ökningen beror på bättre rapportering av självmord. Men andra orsaker är mer depressioner, alkoholmissbruk och drogberoende samt socioekonomiska faktorer, familjevåld och stress, säger Alexandra Fleischmann, vid WHO: s avdelning för mental hälsa och drogmissbruk till Svenska Dagbladet.

 

Hon menar att det finns stora kulturella skillnader. Omkring 90 procent av de självmord som begås i USA och Europa grundar sig i mentala problem, medan fattigdom eller familjeproblem ofta är bakomliggande orsaker till självmord i Kina och Indien.
– En nyhet är de många människor på landsbygden i Asien som använder besprutningsmedel för att ta livet av sig. Det finns tillgängligt för alla och förvaras inte säkert. Detta är en stor fråga, säger Alexandra Fleischmann.

 

För att vända den negativa trenden anser WHO att det behövs flera strategier. Bland annat menar de att tillgången till vapen och gift måste minskas, fler kriscenter för människor med mentala problem och drogmissbruk behöver inrättas, samt att det behöver drivas kampanjer."